DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia, în şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară

pentru data de 28 ianuarie 2021

Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de  28 ianuarie2021, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia (Cinema Galax).

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.sloboziail.ro – secțiunea – Monitorul Oficial Local.

Art. 4 – Accesul în Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia a consilierilor locali și a persoanelor acreditate să participe la ședința ordinară a Consiliului Local, se va realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială și purtarea echipamentului de protecție individuală, cel puțin masca de protecție facială.

Art. 5 – Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 6 – Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro ,prin grija Compartimentului „Elaborare acte administrative, monitorizare proceduri administrative”.

PRIMAR,  Soare Dragoș .

Contrasemnează , Secretar General al  Municipiului  Slobozia – jr. Tudoran Valentin .

Nr.123 din 22.01.2021

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 123/22.01.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

         al ședinței ordinare din data de 28.01.2021, orele 1600

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 22 decembrie 2020.
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 23 decembrie 2020.
 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 ianuarie 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul IV – 2020. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.1 .
 5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2020 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia.. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.1 .
 6. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Slobozia pentru anul şcolar 2021-2022. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia.Comisia de specialitate nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor sociale din Municipiul Slobozia în anul 2021. Inițiator,Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.5 .
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Inițiator,Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.5 .
 9. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.2 .
 10. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  450,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Pinului, nr. 10,  cadastral 30532. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.1,4 .
 11. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de 787,15 mp, situat în Municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 5,  cadastral 1457, către societatea PREMIER COM S.R.L.,  care îl deține în prezent în concesiune. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.1,4.
 12. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 128/27.06.2019 privind aprobarea tarifelor în vederea organizării unor activități socio-culturale în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Slobozia și Căminului Cultural Slobozia Nouă. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia.Comisia de specialitate nr.2,5 .
 13. Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare. Inițiator,Primarul Municipiului Slobozia.Comisia de specialitate nr.3 .
 14. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, Primarul Municipiului Slobozia.Comisia de specialitate nr.3 .
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Slobozia identificat cu nr. Cadastral 39280. Inițiator,Primarul Municipiului Slobozia.Comisia de specialitate nr.3 .
 16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 69/29.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. Inițiator,Primarul Municipiului Slobozia. Comisia de specialitate nr.1,2 .
 17. Proiect de hotărâre referitor la menținerea, în anul 2021, la nivelul lunii decembrie 2020, a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, în direcţiile și în serviciile publice de interes local. Inițiator,Primarul Municipiului Slobozia.Comisia de specialitate nr.2 .
 18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021.
 19. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Denumirea Comisiilor de specialitate:

1.Comisia Economico-Financiară.

2.Comisia Juridică și de Disciplină.

3.Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

4.Comisia de Comerț, Prestări-Servicii.

5.Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială .