D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară

pentru data de 31 martie 2021

Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 31 martie2021, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia (Cinema Galax).

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.sloboziail.ro – secțiunea – Monitorul Oficial Local.

Art. 4 – Accesul în Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia a consilierilor locali și a persoanelor acreditate să participe la ședința ordinară a Consiliului Local, se va realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială și purtarea echipamentului de protecție individuală, cel puțin masca de protecție facială.

Art. 5 – Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 6 – Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro, prin grija Compartimentului „Elaborare acte administrative, monitorizare proceduri administrative”.

 PRIMAR,  Soare Dragoș

 CONTRASEMNEAZĂ,  Secretar General al  Municipiului  Slobozia, Tudoran Valentin

 PROIECTUL ORDINII DE ZI  al ședinței ordinare din data de 31.03.2021, orele 1600

 

Nr.crt. Materialele supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de specialitate*
1  

Depunere jurământ supleant PSD Bunea Constantin-Dorel.

 

2 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 25.02.2021.

 

3 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Slobozia pentru anul 2021.

 

Primarul Municipiului Slobozia 2, 4
4 Proiect dr hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 198/30.10.2019 privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.

 

Primarul Municipiului Slobozia 1, 2
5 Proiect de hotărâre privind avizarea utilizării unei sume din fondul corespunzător cotei de dezvoltare pentru achiziționarea unor bunuri.

 

Primarul Municipiului Slobozia 1
6 Proiect de hotărâre referitor la modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către S.C. Polaris M Holding S.R.L. Constanța, privind HCL Slobozia nr. 172/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Primarul Municipiului Slobozia 1, 4
7 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor locuințe de serviciu în locuințe sociale.

 

Primarul Municipiului Slobozia 3, 5
8 Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Primarul Municipiului Slobozia 3
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu- „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL” – Şoseaua Bucureşti – Constanţa.

 

 

Primarul Municipiului Slobozia 3
10 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – „EXTINDERE MAGAZIN UNIVERSAL IALOMIŢA”,    b-dul Matei Basarab, nr. 53.

 

 

Primarul Municipiului Slobozia 3
11 Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – „EXTINDERE CIMITIR BORA” – Tarla 786/2,              P 44,45,46, lot 1

 

Primarul Municipiului Slobozia 3
12 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și apartamentarea unui imobil proprietate a Statului Român aflat în administrarea UAT Municipiul Slobozia, situat în localitatea Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, identificat cu număr cadastral 39772-C1.

 

 

Primarul Municipiului Slobozia 3
13 Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea și apartamentarea unui imobil proprietate a Statului Român aflat în administrarea UAT Municipiul Slobozia, situat în localitatea Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, identificat cu număr cadastral 39774-C1. Primarul Municipiului Slobozia 3
14 Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, bloc 18, scara A, etaj 2, apartament 13.

 

Primarul Municipiului Slobozia 1, 4
15 Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  1000,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, șoseaua București-Constanța (DN 2A), nr. 9,  nr. cadastral 38401. Primarul Municipiului Slobozia 1, 4
16 Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  448,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Ulmului nr. 15,  nr. cadastral 3778. Primarul Municipiului Slobozia 1, 4
 

17

Proiect de hotărâre  privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi proprietar persoană fizică.

 

Primarul Municipiului Slobozia 1, 2, 3
18 Proiect de hotărâre  privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor identificate cu numerele cadastrale 2317 și 39642,  situate în Municipiul Slobozia, Piața Agroalimentară. Primarul Municipiului Slobozia 2, 3
19 Proiect de hotărâre  privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 1423/22.11.2018. Primarul Municipiului Slobozia 2, 3
20 Proiect de hotărâre  privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 94/01.02.2019. Primarul Municipiului Slobozia 2, 3
21 Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Sănătate Publică Ialomița a unor imobile proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia, situate în bulevardul Matei Basarab, bloc 31, scara C. Primarul Municipiului Slobozia 3, 5
22 Proiect de hotărâre  privind transmiterea în folosință gratuită către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea- ,,Conferința Muntenia” a terenului situat în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 17, identificat cu număr cadastral 39657 Primarul Municipiului Slobozia 3, 5
23 Proiect de hotărâre prin care se aprobă  Regulamentul privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Slobozia.

 

Dl. Mușat Gabriel Viceprimar 2
24 Proiect de hotărâre  privind înlocuirea unui membru din comisiile de specialitate și comisiile mixte organizate de Consiliul Local al Municipiului Slobozia.

 

Primarul Municipiului Slobozia 2
25 Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Local al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Acționarilor societății „OPERATORUL DE SERVICII COMUNITARE AMARA S.A.”.

 

Primarul Municipiului Slobozia 2
26 Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

– Referat de informare nr. 32597/2021 al Serviciului Urbanism.

 

 Secretar General al  Municipiului  Slobozia, Tudoran Valentin

  

*Denumirea Comisiilor de specialitate:

1 Comisia Economico-Financiară
2 Comisia Juridică și de Disciplină
3 Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4 Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5 Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️