comenzi la domiciliu cliseru.ro

S-au majorat amenzile pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru combaterea COVID-19

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/03/2020 | Stiri nationale

ORDONANŢA DE URGENTA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

Printre proiectele de acte normative adoptate de Guvern în ședința din 26 martie 2020, s-a aflat și o ordonanță de urgență pentru gestionarea cât mai bună a stării de urgență în care se află în acest moment România și care privește înăsprirea amenzilor pentru contravențiile săvârșite pe perioada stării de urgență.

Aici sunt avute în vedere în special contravențiile săvârșite împotriva măsurilor de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus, iar pentru cei care nu respectă reglementările adoptate în acest sens contravenția se amendează cu o sumă cuprinsă între 2.000 și 20.000 de lei pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice valoarea acestei amenzi este cuprinsă între 10.000 și 70.000 de lei.

De asemenea, tot în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru a diminua deplasarea cetățenilor în acest moment pentru obținerea diverselor autorizații și certificate, valabilitatea documentelor de orice fel eliberate de instituțiile și autoritățile publice se prelungește pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020,

văzând Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgenţă şi planul de acţiune la instituirea stării de urgenţă, având în vedere instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

ţinând cont de faptul că nerespectarea sau neaplicarea măsurilor stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în actele normative conexe, în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite, ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor, contribuind la zădărnicirea eforturilor autorităţilor competente în combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

având în vedere necesitatea stringentă şi imediată de asigurare a unui caracter preventiv şi coercitiv adecvat sub aspectul răspunderii contravenţionale în cazul nerespectării sau neaplicării imediate a măsurilor stabilite,

văzând experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului cu privire la rapiditatea de luare a deciziei la nivelul autorităţilor, şi constatând că este necesar ca în România să fie adoptate în continuare, gradual şi în timp real, măsuri pentru limitarea răspândirii acestuia, care să vizeze acţiuni atât în planul sănătăţii publice cât şi în alte domenii ale vieţii sociale şi economice,

înţelegând faptul că pentru gestionarea consecinţelor în plan social şi economic a situaţiei determinate de pericolul răspândirii virusului, este necesară inclusiv adoptarea unor acte normative în regim de maximă urgenţă,

subliniind că anumite proceduri care sunt parte în lanţul decizional, respectiv procedurile de transparenţă decizională în administraţia publică şi cele aferente dialogului social, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare, sunt de natură a afecta rapiditatea cu care pot fi luate măsurile normative aplicabile pe durata stării instituite ori care sunt o consecinţă a instituirii acestei stări,

raportat la specificul stării instituite prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, nereglementarea în sensul celor precizate mai sus are ca efect limitarea capacităţii autorităţilor publice de a dispune şi realiza, în cel mai scurt timp, măsurile necesare, aspect care afectează interesul public general şi, în contextul dat, constituie o ameninţare la adresa sănătăţii publice şi a economiei,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară, de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

ART. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 28. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la alin.(1), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, cuprinse în ordonanţele militare:

 1. confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
 2. interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
 3. suspendarea temporară a activităţii;
 4. desfiinţarea unor lucrări;
 5. refacerea unor amenajări. După articolul 28, se introduc patru noi articole, art. 281 – 284, cu următorul cuprins:

„Art. 281 – Bunurile confiscate ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 28, care sunt cuprinse în categoriile stabilite în Necesarul de bunuri în stare de urgenţă sau în Necesarul de bunuri în stare de asediu, se atribuie direct, cu titlu gratuit, şi nu se supun dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28 – (1) Pe perioada stării instituite, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării Naţionale întocmeşte Necesarul de bunuri în stare de urgenţă, respectiv Necesarul de bunuri în stare de asediu, care cuprinde lista categoriilor de bunuri aflate în cantităţi insuficiente punerii în aplicare a măsurilor dispuse în starea instituită. Documentele se comunică autorităţilor abilitate să asigure aplicarea şi respectarea dispoziţiilor ordinelor şi/sau ordonanţelor militare.

(2)    Organul constatator care a dispus confiscarea bunurilor prevăzute de art. 281 transmite
Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, în cel mult 24 de ore de la
data constatării faptei, în copie, procesul verbal de aplicare a sancţiunilor, împreună cu documentele
de însoţire a bunurilor confiscate.

(3) Ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apărării naţionale sau persoanele împuternicite de
aceştia, dispun prin ordin de distribuţie:

 1. atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate, instituţiilor sau autorităţilor publice, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin (2);
 2. atribuirea bunurilor confiscate în vederea prelucrării voluntare unor operatori specializaţi, în situaţia în care acestea sunt materii prime şi materiale care pot fi folosite pentru obţinerea unor produse necesare autorităţilor şi instituţiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării instituite.

(4) Transportul bunurilor de la organul constatator la autorităţile şi instituţiile publice beneficiare
sau/şi la operatorii specializaţi se asigură de către structuri publice specializate, desemnate prin
ordinul de distribuţie prevăzut la alin. (3).

3                                                                                                                             2

Art. 283 – (1) Produsele obţinute de operatorii prevăzuţi la art. 282 alin. (3) lit. b) sunt atribuite cu titlu gratuit autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare stabilite prin ordin de distribuţie al ministrului afacerilor interne, respectiv al ministrul apărării naţionale sau al persoanelor împuternicite de către aceştia.

 • Condiţiile şi termenii în care se realizează predarea-primirea materiilor prime, materialelor, precum şi a produselor obţinute se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv de către Ministerul Apărării Naţionale şi operatorii specializaţi prevăzuţi la art. 282 (3) lit. b).
 • Cheltuielile operatorilor economici efectuate în vederea obţinerii produselor prevăzute la alin. (1), precum şi cheltuielile ocazionate de transportul produselor către autorităţile şi instituţiile beneficiare sunt deductibile fiscal.
 • Taxa pe valoarea adăugată datorată potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 282 (3) lit. b) pentru produsele prevăzute la alin. (1), se suportă de către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare.

 

Art. 284 – (1) Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii prin care au fost confiscate bunurile prevăzute la art. 281 nu suspendă atribuirea prevăzută de art. 282 alin. (3).

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal instanţa dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor la momentul confiscării şi care se asigură din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare.”

 

 1. După articolul 29, se introduce un nou articol, art. 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291 – (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzută la art.28.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevăzute la art.28 se fac venit integral la bugetul de stat.”

 

 1. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.30 – Contravenţiilor prevăzute la art.28 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002 , cu modificările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care se dispune altfel prin prezenta ordonanţă de urgenţă.”

1                  2

 1. După articolul 33, se introduc două noi articole, art. 33 şi art.33 , cu următorul cuprins:

„Art. 331 – Pe perioada stării de asediu sau de urgenţă, normele legale referitoare la transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau de urgenţă ori care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări.

Art.33 – (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.

(2) Prin excepţie de la alin.(1), în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere -cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art.111 alin.(1) lit.b) sau alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada stării de asediu sau de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 10 de zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleaşi perioade se menţine şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art.111 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. II – În cazul sancţiunilor contravenţionale aplicate potrivit art.28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile prevederile art.VII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.

 

Art. III – Prin excepţie de la prevederile art.4 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. I pct.1 intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă.

GUVERNUL ROMÂNIEI