Pocnitori și artificii. Informații despre comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa a demarat, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, începând cu data de 20 noiembrie a.c., acţiunea „FOC DE ARTIFICII” pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2013/2014.

Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, poliţiştii atrag atenţia asupra periculozităţii folosirii materialelor pirotehnice interzise.

În conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin legea de organizare şi funcţionare, cât şi cu prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată, cât şi cu H.G. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, Poliţia Română este instituţia responsabilă pentru prevenirea, constatarea şi combaterea neregulilor în domeniul operaţiunilor cu articole pirotehnice, exercitând, la nivel naţional, controlul referitor la regimul tuturor operaţiunilor cu materii explozive.


Exemple articole pirotehnice permise:


Exemple articole pirotehnice interzise:


Pe acest segment de responsabilitate, Poliţia Română este orientată în direcţia dezvoltării capacităţii de acţiune în sistem integrat a structurilor poliţieneşti, pentru diminuarea şi controlul fenomenului infracţional precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale cetăţeanului.

Din datele şi informaţiile existente precum şi din analiza anterioară a acţiunii naţionale, Foc de artificii 2012/2013, rezultă faptul că, deşi majoritatea societăţilor comerciale au respectat prevederile legale în domeniu, au existat şi societăţi care, cu bună-ştiinţă, au eludat legea, comercializând fără respectarea prevederilor legale, către populaţie şi terţi intermediari, articole pirotehnice interzise.

Referitor la societăţile care sunt autorizate să efectueze jocuri de artificii, datorită creşterii solicitărilor de astfel de servicii în această perioadă a anului, există date şi informaţii că, în scopul obţinerii unor câştiguri cât mai mari în timp relativ scurt, acestea sunt predispuse la încălcarea legislaţiei în domeniu. Astfel, unele societăţi autorizate se angajează în efectuarea de jocuri de artificii pe raza mai multor judeţe, deşi numărul de personal calificat angajat nu le permite efectuarea acestor activităţi, eludând în acest mod prevederile legale, cu riscul producerii unor evenimente negative.

Tot din experienţa anterioară, s-a dovedit că există cetăţeni care, contrar prevederilor legale, încearcă să achiziţioneze articole pirotehnice din categoria celor interzise a fi folosite de către publicul larg, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Astfel, o parte dintre aceştia cumpără şi introduc în România artificii şi petarde din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Spania, Italia acolo unde legislaţia este mai permisivă.

Pe raza judeţului Ialomiţa, sunt autorizate patru societăţi comerciale să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice din categoria I,  şi o societate pentru deţinere, transport şi mânuire-folosire articole pirotehnice din categoriile 1,2,3,4,T1,T2,P1,P2, fără a fi înregistrate persoane juridice, care să efectueze operaţiuni de import cu astfel de articole .

Cu ocazia acţiunilor şi controalelor, împreună cu lucrători anume desemnaţi să execute şi să desfăşoare activităţi pe această linie de muncă, de la Poliţiile Municipale şi Orăşeneşti, Secţiile de Poliţie, precum şi inspectori din cadrul Inspectoratului de Muncă Ialomiţa, au fost constatate un număr de 19 infracţiuni, prevăzute şi pedepsite de ART. 37 alin.3 din Legea 126/1995 republicată, ocazie cu care a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de aproximativ 100 kg articole pirotehnice, care au fost lăsate în custodie la o societate comercială de pe raza municipiului Bucureşti – societate autorizată în acest sens, până la definitivarea cercetărilor, fiind aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 10.000 lei.

Pentru a putea fi comercializate articolele pirotehnice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

–  să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice după cum urmează:

1. Persoane juridice autorizate :

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

2. Persoanele fizice

a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele/categoriile II-IV, T.1 şi T.2 .

b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria I tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

3. Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

    a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

    b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

    c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

    d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

   e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; 

 f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

 g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Infracţiuni şi contravenţii

A. Infracţiuni

Art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare

(3) Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

(4) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Situaţii de fapt (exemplificativ şi nelimitativ):

 1. comercializarea articolelor pirotehnice de către persoane juridice fără autorizaţie constituie infracţiune;

2. comercializarea sau cumpărarea de către persoane juridice autorizate de obiecte pirotehnice altele decât cele pentru care s-a emis autorizaţia constituie infracţiune;

3. comercializarea către populaţie a articolelor pirotehnice din clasele/categoriile II-IV  constituie infracţiune;

4. deţinerea, confecţionarea, vânzarea sau folosirea de către persoanele fizice a articolelor pirotehnice din clasele/categoriile II-IV, T.1 şi T.2  constituie infracţiune.

5. comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege (16 ani), precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiune.

B. Contravenţii

Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100% .


CONTRAVENŢII

Art.38 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

    c) nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

ART. 34

(1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

d) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

ART. 7

(1) Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):

a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1;

b) persoanele care au vârsta peste 15 ani şi care urmează cursuri de formare în învăţământul de specialitate pot avea la dispoziţie articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.

PENTRU SOCIETATE AUTORIZATĂ

d) nerespectarea prevederilor art. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

ART. 31

(1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

    b) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

ART. 8

(3) Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

(4) Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.

(5) Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă.