Pensionarea femeilor şi ucenicia la locul de muncă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 387 din 5 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 56 alin. (1), lit. c) se modifică şi stabileşte încetarea de drept a contractului individual de muncă la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard (65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei) şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare (15 ani atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei) sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile prevăzute de noul act normativ.

Având în vedere necesitatea reducerii urgente a deficitului de forţă de muncă identificat la nivel naţional, reclamat şi de reprezentanţii mediului de afaceri, deficit care se poate reduce prin calificarea la locul de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, persoanele care au absolvit învăţământul primar, aflate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dar şi alte categorii de persoane vor avea acces la programe de formare prin ucenicie, de nivel 1 (cunoştinţe generale şi aptitudini de bază) unde durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mică de 6 luni.

Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 şi 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Nu beneficiază de aceste prevederi angajatorii care:

  1. a) anterior încheierii contractelor de ucenicie au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare;
  2. b) organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;
  3. c) în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana cu care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
  4. d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora.
Inspectoratul Teritorial de muncă Ialomița