Obligaţiile deţinătorilor de animale din specia bovine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
În conformitate cu prevederile ORDINULUI  nr. 42 din 16 septembrie 2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, emis de MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE cu nr. 187 din 5 august 2011, MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR cu nr. 2.155 din 30 august 2011 si AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR cu nr. 42 din 16 septembrie 2011, organismul specializat de control responsabil cu efectuarea controalelor privind respectarea de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, avînd următoarele atribuții:

Deținătorii animalelor din specia bovine au următoarele obligații :

  1. 1.       În cazul exploatațiilor nonprofesionale :

a)      Să solicite medicului veterinar împuternicit înregistrarea exploatației în RNE ,

b)      Să își achiziționeze crotalii pentru identificarea animalelor,

c)       Să notifice medicului veterinar împuternicit orice eveniment de naștere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, disparișie, regăsire animal,

d)      Să solicite medicului veterinar împuternicit eliberarea formularului de mișcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploatații diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mișcare în cazul achiziționării ori vînzării animalelor de la/la mijlocitorii de afaceri cu animalele vii sau exploatații comerciale,

e)      Să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu  și să solicite eliberarea formularuluide declarare a evenimentului,

f)       Să păstreze și să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploatație),

g)      Să predea medicului veterinar împuternicit formularele de mișcare cu care a achiziționat animalele,

h)      Să își achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei,

i)        Să ridice de la sediul DSVSA pașaportul bovinei, să achite contravaloarea acestuia și să îl păstreze în condiții bune,

j)        Să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al pașaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia,

k)      Să solicite înscrierea în pașaport a noului detinător în cazul cumpărării animalului,

l)        Să dețină asupra lor pașaportul animalului în timpul transportului acestuia,

 

  1. 2.       În cazul exploatațiilor comerciale :

a)      Să solicite DSVSA înregistrarea și autorizarea exploatației,

b)      Să își cumpere crotaliile necesare indentificării anumalelor,

c)       Să solicite DSVSA să devină utilizator SNIIA,

d)      Sa își identifice animalele pînă la vîrsta de 20 de zile și să le înregistreze  în BND,

e)      Să își actualizeze zilnic registrul de exploatație, precum și baza de date,

f)       Să ridice de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea bovinelor pașapoartele acestora, achitînd contravaloarea lor,

g)      Să deșină asupra lor pașaportul animalelor în timpul transportului acestora,

h)      Să înscrie în pașaportul animalelor datele ultimului deținător,

i)        Să completeze documentele de mișcare pentru animalele deținute ce fac obiectul mișcării între exploatații,

j)        Să predea medicului veterinar oficial crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu și să înregistreze evenimentul în SNIIA

 

În exploatațiile nonprofesionale  se verifică :

a)      Dacă animelele sunt identificate conform prederilor legislației în vigoare,

b)      Dacă registrul de exploatație este completat la zi conform prederilor legislației în vigoare,

c)       Dacă proprietarul a ridicat de la sediul DSVSA pașapoartele bovinelor,

d)      Dacă corespund datele din registrul exploatașiei cu pașapoartele animalelor cu datele din BND și cu situația din fermă,

e)      Dacă în pașaportul animalelor sunt înscrise datele ultimului deținător,,

f)       Dacă au fost predate medicului veterinar împuternicit crotaliile și pașapoartele de la bovinele sacrificate pentru consum propriu.

În exploatațiile comerciale se verifică :

a)      Dacă animalele sunt identificare conform legislației în vigoare,

b)      Dacă registrul  de exploatație este completat la zi conform prevederilor legale în vigoare și dacă s-au înregistrat în SNIIA nașterile, mișcările și evenimentele suferite de animalele deținute în termenele prevăzute de legislașia în vigoare,

c)       Dacă proprietarul a ridicat de la sediul DSVSA pașapoartele bovinelor,

d)      Dacă corespund datele din registrul explatației cu pașapoartele animalelor cu datele din BND și cu situația din fermă

e)      Dacă în pașaportul anuimalelor sunt înscrise datele ultimului deținător

f)       Dacă au fost predate medicului veterinar oficial crotaliile și pașapoartele de la bovinele sacrificate pentru consum propriu.