Obligații deținători de animale din speciile ovine și caprine (ORDINUL nr. 42 din 16 septembrie 2011)

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 42 din 16 septembrie 2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, emis de MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE cu nr. 187 din 5 august 2011, MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR cu nr. 2.155 din 30 august 2011 si AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR cu nr. 42 din 16 septembrie 2011, organismul specializat de control responsabil cu efectuarea controalelor privind respectarea de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, pentru speciile ovine și caprine, avîndu-se în vedere:
Deținătorii animalelor din speciile ovine și caprine au următoarele obligații :
1. În cazul exploatațiilor nonprofesionale :
a) Să solicite medicului veterinar împuternicit înregistrarea exploatației în RNE ,
b) Să își achiziționeze crotalii pentru identificarea animalelor,
c) Să notifice medicului veterinar împuternicit orice eveniment de naștere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariție, regăsire animal,
d) Să solicite medicului veterinar împuternicit identificarea animalelor înainte de împlinirea vîrstei de 9 luni sau, în orice caz înainte ca aceasta să părăsească exploatația de origine, cu o crotalie auriculară simplă și o crotalie auriculară electronică sau cu o crotalie auriculară simplă dacă animalele respective vor face obiectul sacrificării înainte de împlinirea vîrstei de un an
e) Să solicite medicului veterinar împuternicit eliberarea formularului de mișcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două exploatații diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mișcare în cazul achiziționării ori vînzării animalelor de la/la mijlocitorii de afaceri cu animalele vii sau exploatații comerciale,
f) Să predea medicului veterinar împuternicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu și să solicite eliberarea formularuluide declarare a evenimentului,
g) Să păstreze și să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploatație),
h) Să predea medicului veterinar împuternicit formularele de mișcare cu care a achiziționat animalele,
i) Să își achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei,
2. În cazul exploatațiilor comerciale :
a) Să își cumpere crotaliile necesare indentificării animalelor,
b) Să solicite DSVSA să devină utilizator SNIIA,
c) Să se asigure că toate animalele din exploatașie ce au vîrsta de peste 9 luni sunt înregistrate in BND
d) Să completeze documentele de mișcare pentru animalele ce vor fi mișcate din exploatația deținută și să întegistreze în BND iesirea animalelor din exploatație, precum și eventualele intrări
e) Să își actualizeze zilnic registrul de exploatație, precum și baza de date,
f) Să predea medicului veterinar oficial crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu și să înregistreze evenimentul în SNIIA
În exploatațiile nonprofesionale se verifică :
a) Dacă animelele sunt identificate conform prederilor legislației în vigoare,
b) Dacă registrul de exploatație este completat la zi conform prederilor legislației în vigoare,
c) Dacă corespund datele din registrul exploatației cu datele din BND și cu situația din fermă,
d) Dacă au fost predate medicului veterinar împuternicit crotaliile de la ovinele sacrificate pentru consum propriu.
În exploatațiile comerciale se verifică :
a) Dacă animalele sunt identificare conform legislației în vigoare,
b) Dacă registrul de exploatație este completat la zi conform prevederilor legale în vigoare și dacă s-au înregistrat în SNIIA nașterile, mișcările și evenimentele suferite de animalele deținute în termenele prevăzute de legislația în vigoare,
c) Dacă corespund datele din registrul explaotației cu datele din BND și cu situația din fermă
d) Dacă au fost predate medicului veterinar oficial crotaliile de la ovinele sacrificate pentru consum propriu.