IPJ Ialomița: Recrutări pentru admiterea în instituțiile de învățâmânt ale MAI

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 13-15, recrutează/selecţionează candidaţi pentru ADMITEREA în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2015.

1. Condiţii legale ce trebuie îndeplinite de candidaţi:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

. Criterii specifice: 

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti);

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8:00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m. 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare. 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia specialităţii pompieri şi aviaţie piloţi.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate. 

TERMENE pentru cererile de înscriere:

– 29.05.2015 – instituţiile de învăţământ superior şi instituţii preuniversitare ale MapN;

– 07.08.2015 – şcolile postliceale de poliţie;

TERMENE pentru depunerea în volum complet a dosarului de înscriere:

– 12.06.2015 – instituţiile de învăţământ superior şi instituţii preuniversitare ale MapN;

– 21.08.2015 – şcolile postliceale de poliţie.

 

PROGRAM SERVICIUL DE RESURSE UMANE: de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00; telefon 0243/207511, interior 20307. 

PROGRAM CENTRULUI MEDICAL JUDEŢEAN IALOMIŢA AL M.A.I.: în zilele de MARŢI şi VINERI, 10:00-13:00 (examinarea medicală a candidaţilor şi deschiderea/incheierea fişei medicale).