DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 25 februarie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară
pentru data de 25 februarie 2021

Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de  25 februarie 2021, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia (Cinema Galax).

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.sloboziail.ro – secțiunea – Monitorul Oficial Local.

Art. 4 – Accesul în Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia a consilierilor locali și a persoanelor acreditate să participe la ședința ordinară a Consiliului Local, se va realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială și purtarea echipamentului de protecție individuală, cel puțin masca de protecție facială.

Art. 5 – Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 6 – Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro ,prin grija Compartimentului „Elaborare acte administrative, monitorizare proceduri administrative”.

 PRIMAR, Soare Dragoș

  CONTRASEMNEAZĂ,  Secretar General al  Municipiului  Slobozia, Tudoran Valentin

  Nr. 431  din 18.02.2021

 

 Anexă la Dispoziția Primarului nr. 431/18.02.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 al ședinței ordinare din data de 25.02.2021, orele 1600

  

Nr.crt. Materialele supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de specialitate*
1 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 ianuarie 2021.
2 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 09 februarie 2021.
3 Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 5/13.01.2021 privind înființarea „Centrului de vaccinare nr. 2” situat în municipiul Slobozia,  str. Gheorghe Lazăr nr. 3. Primarul Municipiului Slobozia 2
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de pășunat pe pajiștile aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, pentru anul 2021. Primarul Municipiului Slobozia 2
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Slobozia, județul Ialomița. Primarul Municipiului Slobozia

 

 

 

 

5
6 Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare. Primarul Municipiului Slobozia 3
7 Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea și apartamentarea unui imobil proprietate a Statului Român aflat în administrarea UAT Municipiul Slobozia, situat în localitatea Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, identificat cu număr cadastral 37709-C1. Primarul Municipiului Slobozia 3
8 Proiect de hotărâre  privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației suprafeței de 276 mp din terenul care aparține bazei materiale a Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazăr” în vederea modernizării unei străzi. Primarul Municipiului Slobozia 3, 5
9 Proiect de hotărâre referitor la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea terenului în suprafață de 380 mp, situat în Slobozia, strada Viilor, nr. 61, din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia. Primarul Municipiului Slobozia 3
10 Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolului II Art.1 al Contractului de concesiune nr. 343/01.08.1994.

 

Primarul Municipiului Slobozia 3
11 Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  168,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului nr. 85B,  nr. Cadastral 39209. Primarul Municipiului Slobozia 1,4
12 Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, nr. 12, bloc T1, scara A, etaj 1, apartament 6, către doamna.

 

Primarul Municipiului Slobozia 1,4
13 Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 158/23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia

 

Primarul Municipiului Slobozia 2
14 Proiect de hotărâre  privind aprobarea componenței Comisiei  locale de ordine publică la nivelul municipiului Slobozia. Primarul Municipiului Slobozia 2
15 Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

 

 Secretar General al  Municipiului  Slobozia

  1. Tudoran Valentin

 *Denumirea Comisiilor de specialitate:

1 Comisia Economico-Financiară
2 Comisia Juridică și de Disciplină
3 Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4 Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5 Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială