DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară pentru data de 09 februarie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

  D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară

pentru data de 09 februarie 2021

 

Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b) și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de  09 februarie 2021, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia (Cinema Galax).

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.sloboziail.ro – secțiunea – Monitorul Oficial Local.

Art. 4 – Accesul în Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia a consilierilor locali și a persoanelor acreditate să participe la ședința ordinară a Consiliului Local, se va realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială și purtarea echipamentului de protecție individuală, cel puțin masca de protecție facială.

Art. 5 – Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 6 – Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro ,prin grija Compartimentului „Elaborare acte administrative, monitorizare proceduri administrative”.

 Nr. 345 din 04.02.2021