comenzi la domiciliu cliseru.ro

CJP Ialomița: Peste 900 de cereri au fost depuse pentru acordarea biletelor de tratament

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
14/07/2020 | Locale Ialomita

Situaţia acordării biletelor de tratament prin Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa în anul 2020, criteriile de acordare și documentele necesare care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare au fost temele principale ale unei conferințe de presă susținute marți, 14 iulie, de reprezentanții Casei Județene de Pensii Ialomița.

Daniel Voicu
Daniel Voicu

Potrivit declarațiilor directorului executiv al CJP Ialomița, Daniel Voicu, „în anul 2020 au fost repartizate Casei Județene de Pensii Ialomița 457 bilete de tratament, din care 453 bilete repartizate inițial și 4 bilete solicitate suplimentar.

„Până la această dată au fost înregistrate 927 cereri, fiind acordate 246 bilete.Un număr de 35 de bilete de tratament sunt gratuite, fiind repartizate, conform legii, beneficiarilor de legi speciale, (DL nr. 118/1990, Ordinul nr. 102/1999). Biletele de tratament s-au repartizat şi afişat, respectând criteriile aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNPP nr. 39 / 04.02.2014”, a declarat acesta.

Prin Ordinul nr. 62/09.02.2015, al Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, au fost aprobate Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vîrstnice.

Sintetizăm câteva prevederi din „Criterii”: CNPP efectuează repartiţia locurilor pe staţiuni, unităţi de cazare, serii şi date de prezentare în staţiune către fiecare Casă Judeţeană de Pensii, în funcţie de numărul total al beneficiarilor, respectiv: asiguraţi ai sistemului de pensii; pensionari ai sistemului public de pensii; beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap.

Casele Judeţene de Pensii înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică aferentă acestei activităţi, la nivel naţional. Cererile se depun cu cel puţin 30 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Casele de Pensii analizează şi vizează, prin compartimentul de specialitate, solicitările persoanelor care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cărora li s-a stabilit de către medicul asiguratorului program individual de recuperare. De asemenea, asigură repartizarea biletelor de tratament balnear către beneficiari, utilizând aplicaţia informatică aferentă și afişează la sediul Casei Judeţene de Pensii şi pe pagina de internet lista cererilor aprobate şi comunică beneficiarilor date privind biletul repartizat, inclusiv data la care sunt programaţi pentru ridicarea biletului.

Biletele de tratament balnear se acordă individual, în cursul unui an calendaristic. Unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear.

Categoriile de persoane care pot beneficia de bilet de tratament gratuit sunt: pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului – Lege nr. 118/1990(republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 (republicată) privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 (actualizată) privind pensiile I.O.V.R.(invalizilor și accidentaților de război, urmașilor celor morți sau dispăruți în război, precum și urmașilor foștilor pensionari invalizi și accidentaţi de război); persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; persoanele care beneficiază de cure balneare potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 (republicată) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale program individual de recuperare; persoanelor care lucrează în mediu radioactiv, zonele I şi II – conform H.G nr. 757/2008.

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale sunt: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; categoria de pensie a beneficiarului; cuantumul total brut al drepturilor de pensie; faţă de care se stabileşte un punctaj individual şi se execută repartiţia prin sistemul informatic aferent.

Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare:

Pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit sunt necesare următoarele documente: cerere tip de acordare a biletelor de tratament; actul de identitate (copie xerox); talonul de plăţi a pensiei, indemnizaţiei, hotărâre după caz – (original sau copie); biletul de trimitere – eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate; program individual de recuperare stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală pentru pensionarii de invaliditate, victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (acte doveditoare FIAM / BP2).

Pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale sunt necesare: cerere tip de acordare a biletelor de tratament; actul de identitate (copie xerox); talonul de plată a pensiei; declaraţia pe propia răspundere că nu realizează alte venituri din pensie sectorială, de natură salarială etc.

În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.

Pentru persoanele asigurate pe bază de declaraţie privind venitul asigurat, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament, dacă venitul lunar asigurat este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Se achită preţul integral al biletului dacă venitul lunar asigurat este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia brută a urmaşului în cauză.

În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear persoana îndreptăţită plăteşte biletul integral al acestuia.

Menționăm, de asemenea, că biletele eliberate pot fi anulate, cu restituirea integrală a contribuţiei, atunci când titularul biletului nu se poate prezenta în staţiune din motive familiale (deces etc.), juridice, calamităţi, urgenţe medicale; atunci când din motive personale se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a Casei Teritoriale de Pensii cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă pe bilet; în situaţia în care titularul, deşi s-a prezentat în staţiune, acesta nu a fost cazat.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este gratuit sau cu plata unei contribuţii.

Biletul de tratament se eliberează personal titularului; persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor beneficiar de pensie de urmaş; însoţitorului pensionarului de invaliditate de gradul I; asistentului personal al persoanei cu handicap; persoanei care însoţeşte persoana cu handicap; soţului persoanei beneficiare în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, dacă merg împreună în staţiune.

Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip, copie după B.I. / C.I., urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului de tratament.