Calendarul alegerilor locale 2012

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Calendar alegeri locale 2012

Termenul de realizare a acţiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Descrierea acţiunii
Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea
Modalitatea de realizare a acţiunii
Cu cel puţin 75 de zile înaintea votării, 27 martie 2012[Art. 9 alin. (1)] Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei alegerilor Guvernul Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
27 martie 2012[Art. 10 alin. (2)] Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti Guvernul Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Tn termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 29 martie 2012 [Art. 11 alin. (1)] Numerotarea circumscripţiilor electorate din fiecare judeţ şi a circumscripţiilor electorale de sector al municipiului Bucureşti Prefectul Prin ordin
Cu cel puţin 24 de ore înainte, cel mai târziu la data de 30 martie 2012[Art. 36 alin. (2)] Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei pentru tragerea la sorţi a judecătorilor în Biroul Electoral Central Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Prin presa scrisă şi audiovizuală
În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 31 martie 2012 [Art. 125 alin. (2)] Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor, a modelului listei electorale complementare, a modelului copiei de pe listele electorale permanente, modelului copiei de pe listele electorale complementare, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe listele electorale, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi al ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi ale Biroului Electoral Central, modelului ştampilei de control şi al ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, modelului timbrului autocolant şi modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării Guvernul Prin hotărâri ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
În termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 31 martie 2012[Art. 36 alin. (2)] Desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral Centrai Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie În şedinţă publică, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
În termen de 24 de ore de la investire, cel mai târziu la data de 1 aprilie 2012 [Art. 36 alin. (3)] Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia Judecătorii Biroului Electoral Central Prin vot secret
În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 2 aprilie 2012 [Art. 36 alin. (4)] Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare
În termen de 48 de ore de la desemnarea preşedintelui Biroului Electoral Central s a locţiitorului acestuia sau după caz, de la completare« cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, ce mai târziu la data de 3 aprilie 2012 sau, după caz, 4 aprilie 2012 [Art. 39 alin. (1)] Formularea de contestaţii asupra modului de organizare şi a componenţei Biroului Electoral Central Persoanele interesate
În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 4 aprilie 2012 sau, după caz, 5 aprilie 2012 [Art. 39 alin. (2)] Soluţionarea contestaţiilor formulate asupra modului de organizare şi a componenţei Biroului Electoral Central Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
În termen de 10 zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 10 aprilie 2012 [Art. 56 alin. (1)] Comunicarea la Biroul Electoral Central a semnelor electorale Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale În scris
A doua zi după expirarea termenului prevăzut de art. 56 alin. (1) 11 aprilie 2012 [Art. 56 alin. (7)] Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale Biroul Electoral Central
Cu cel puţin 48 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de 13 aprilie 2012 [Art. 24 alin. (8)] Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Preşedintele tribunalului Prin publicare în presă şi afişare la uşa instanţei
înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de 14 aprilie 2012 [Art. 24 alin. (5)] întocmirea listei cu magistraţii şi a listei cu alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Preşedintele tribunalului şi prefectul, împreună cu preşedintele tribunalului şi câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar
înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de 14 aprilie 2012[Art. 24 alin. (7)] Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii, dintre care se vor desemna preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitorii acestora Prefectul, la propunerea primarilor
În termen de 20 de zi!e de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 15 aprilie 2012 [Art. 24 alin. (5)] Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Preşedintele tribunalului Prin tragere la sorţi
În termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu ia data de 15 aprilie 2012 [Art. 12 şi 15] Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a numărului circumscripţiei electorale Primarul Prin dispoziţie Prin afişare
În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 16 aprilie 2012 [Art. 22 alin. (1)] Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare Primarul În scris
În termen de două zile de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie, »I mai târziu la data de 17 aprilie 2012 [Art. 27] Aducerea la cunoştinţă publică a sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi a programului de activitate al acestora Prefectul Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate
În termen de 48 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 17 aprilie 2012[Art. 39 alin. (1)] Formularea de contestaţii privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Persoanele interesate
În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 19 aprilie 2012 [Art. 39 alin. (2)] Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, respectiv Biroul Electoral Central Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii, cel mai târziu la data de 20 aprilie 2012 [Art. 39 alin. (3)] Comunicarea hotărârii prin care a fost soluţionată contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia către preşedintele tribunalului, care, în cazul admiterii contestaţiei, procedează la o nouă desemnare Biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, respectiv Biroul Electoral Central În scris
În termen de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de 30 aprilie 2012 [Art. 16 alin. (1)] Punerea la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
Cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei alegerilor, termen-limită 1 mai 2012[Art. 65 alin. (6)] Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor deradiodifuziune şi televiziune, publice şi

private, sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţeleelectorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită 1 mai 2012[Art. 44 şi 45]
DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi. În scris, în 4 exemplare
În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi [Art. 50 alin. (3)] Afişarea candidaturilor acceptate Biroul electoral de circumscripţie Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie
În termen de cel mult 48 de ore de la afişarea candidaturii [Art. 52 alin. (1)] Formularea de contestaţii împotriva acceptării unei candidaturi Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale În scris
în cel mult 48 de ore de ia respingerea candidaturii [Art. 52 alin. (2)] Formularea de contestaţii împotriva respingerii unei candidaturi Candidatul, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă În scris
În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei [Art. 52 alin. (5)] Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii Judecătoria, respectiv tribunalul Prin hotărâre
În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii [Art. 52 alin. (6)] Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestaţie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii Cetăţenii, candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale În scris
În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului [Art. 52 alin. (6)] Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei ‘ privind admiterea sau respingerea candidaturii Tribunalul, respectiv curtea de apel Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de 5 mai 2012 [Art. 24 alin. (13)] Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care vor face’ parte’ din aceste birouri electorale Filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale În scris
Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 7 mal 2012 [Art. 56 alin. (7)] Comunicarea către prefecţi a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot Biroul Electoral Central În scris
După expirarea termenului de depunerea candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52 alin. (1), (2), (5) şi (6), cel mai târziu la data de 8 mal 2012 [Art. 53]
RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR
Biroul electoral de circumscripţie Proces-verbal
După rămânerea definitivă a candidaturilor [Art. 30 lit. d)] întocmirea situaţiei centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice,alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiuluiBucureşti
În termen de 24 de ore de la întocmirea situaţiei centralizate [Art. 30 lit. d)] Transmiterea către Biroul Electoral Central a situaţiei centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti În scris
Până la calcularea timpilor de antenă potrivit prevederilor art. 65 afin. (1) şi (2)[Art. 65 alin. (3)] Repartizarea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune Proporţional cu ponderea parlamentară
După primirea de la birourile electorale de Circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti a situaţiei centralizate privind numărul de liste complete de candidaţi depuse[Art. 37 alin. (1) lit. f)] Centralizarea numărului de liste complete de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Biroul Electoral Central
În termen de 24 de ore de la centralizarea numărului de liste complete de candidaţi[Art. 37 alin. (1) lit. f)] Comunicarea către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune a situaţiei centralizate cuprinzând numărul de liste complete de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Biroul Electoral Central În scris
În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central [Art. 65 alin. (1) şi (2)] Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şj candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune În funcţie de situaţia listelor complete de candidaţi prezentate
În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de 9 mal 2012 [Art. 16 alin. (2)] Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare Primarul
În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 9 mai 2012 [Art. 24 alin. (14)] Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale Preşedintele biroului electoral de circumscripţie În funcţie de numărul candidaturilor si, eventual, prin tragere la sorţi
În termen de cel mult 45 de zile de la stabilirea zilei votării, cel mai târziu la data de 10 mai 2012 [Art. 221 alin. (4)] Actualizarea listelor electorale complementare Primarul, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări
În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 10 mai 2012 [Art. 36 alin. (5)] Comunicarea la Biroul Electoral Central a reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora şi completarea cu aceştia a Biroului Electoral Central Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe. Biroul Electoral Central, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora În funcţie de numărul candidaturilor şi, în caz de egalitate, prin tragere la sorţi
Cel mai târziu la data de 10 mai 2012[Art. 55 alin. (8) şi (12)] Tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot Preşedintele biroului electoral decircumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti
Până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de 10 mai 2012[Art. 76 alin. (1)] Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral Primarul Prin dispoziţie
În termen de 48 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripţii cu reprezentanţii partidelor politice, cel mai târziu la data de 11 mai 2012 [Art. 39 alin. (1)] Formularea de contestaţii privim completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţi partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale Persoanele interesate
Cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor 11 mai 20Í2 [Art. 61]
ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, cel mai târziu la data de 11 mal 2012 [Art. 55 alin. (11)] Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidaţi şi a candidaţilor la funcţia de primar ‘si’ a candidaţilor la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi Preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, respectiv preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti În scris
În termen de 48 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de 12 mai 2012 [Art. 39 alin. (1)] Formularea de contestaţii privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale ale acestora Persoanele interesate
În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 13 mai 2012 [Art. 39 alin. (2)] Soluţionarea contestaţiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale’ Biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului ‘ Bucureşti, respectiv Biroul Electoral Central Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 14 mai 2012[Art. 39 alin. (2)] Soluţionarea contestaţiilor privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politiceneparlamentare, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale ale acestora Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
Cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de 21 mai 2012 [Art. 125 alin. (3)J Stabilirea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, preşedintelui consiliului judeţean şi primarului Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1
înainte de desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, ce) mat târziu la data de 30 mai 2012 [Art. 28 alin. (2) şi (4)] întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, dintre care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia Prefectul, la propunerea primarului
înainte de tipărirea buletinelor de vot [Art. 57 alin. (3)] Prezentarea unui exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare circumscripţie electorală membrilor biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti Prefectul
Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen-limită 31 mai 2012 [Art. 57 alin. (4)]
TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT
Birourile electorale de circumscripţie, prin grija prefecţilor
Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen-limită 31 mai 2012[Art. 28 alin. (6)] Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia Preşedintele tribunalului Prin tragere la sorţi
După tipărirea buletinelor de vot[Art. 58 alin. (1)] Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie Proces-verbal
În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 1 iunie 2012 [Art. 28 alin. (8)] Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală Preşedintele biroului electoral de circumscripţie În scris
În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 1 iunie 2012 [Art. 28 alin. (8)] Comunicarea reprezentanţilor în biroul electoral al secţiei de votare Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi sau propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar în circumscripţia respectivă În scris
În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de 2 iunie 2012 [Art. 28 alin. (7), (10) şi (12)] Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare Proces verbal
În termen de 48 de ore de ladesemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 2 iunie 2012 [Art. 39 alin. (1)] Formularea de contestaţii privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia Persoanele interesate
În termen de 3 zile de la tipărirea buletinelor de vot, cel mai târziu la data de 3 iunie 2012[Art. 59] Afişarea a câte unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare Primarul· preşedintele biroului electoral de circumscripţie
În termen de 48 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, cel mai târziu !a data de 4 iunie 2012 [Art. 39 alin. (1)] Formularea de contestaţii privind desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare Persoanele interesate
În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 4 iunie 2012[Art. 39 alin. (2)] Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
În termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 5 iunie 2012 [Art. 39 alin. (3)] Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care s-a soluţionat contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti În cazul admiterii contestaţiei, preşedintele tribunalului va proceda la o nouă desemnare
Cu 5 zile înainte de data alegerilor 5 iunie 2012 [Art. 22 alin. (2)] Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători pé baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară Primarul În scris
În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 6 iunie 2012 [Art. 39 alin. (2)] Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
Cu 3 zile înainte de data alegerilor 7 iunie 2012 [Art. 222 alin. (3)] înaintarea copiilor de pe listele electorale complementare către birourile electorale ale secţiilor de votare Primarul Proces-verbal
Cu 3 zile înainte de data alegerilor 7 Iunie 2012[Art. 16 alin. (6), art. 222 alin. (3) şi art. 29 lit. a)] Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente, de pe listele electorale complementare şi a listelor electorale suplimentare, în două exemplare, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare Primarul Proces-verbal
Cu cel puţin două zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu în data de 8 iunie 2012 [Art. 89 alin. (2)] Solicitarea de acreditare, ca delegaţi, a reprezentanţilor tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare Conducerile organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale Solicitare scrisă adresată biroului electoral de circumscripţie
În termen de cel mult 24 de ore de la intervenirea unor modificări în lista electorală permanentă, după trimiterea copiilor la biroul electoral al secţiei de votare[Art. 16 alin. (8)] Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor intervenite în lista electorală permanentă Primarul
9 iunie 2012, ora 7,00[Art. 61]
ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
Cel mai târziu în preziua alegerilor, termen-limită 9 iunie 2012 [Art. 58 alin. (1)] Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare Primarul» împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie Prin proces-verbal
în ajunul ziiei alegerilor 9 iunie 2012, ora 18,00[Art. 78 alin. (3) şi (4)] Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare
în ziua votării 10 iunie 2012, ora 6,00[Art. 79] Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (nume, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare’ pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare
10 iunie 2012, ora 7,00 [Ari. 81]
ÎNCEPEREA VOTĂRII
10 iunie 2012, ora 21,00[Art. 81]
ÎNCHIDEREA VOTĂRII
După închiderea votării [Art. 92 alin. (1)] Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare Proces-verbal
în cel mult 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu la data de 11 Iunie 2012, ora 21,00 [Art. 92 alin. (1)şi (2)] Predarea către biroul electoral de circumscripţie a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secţia de votare Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.
După primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare [Art. 93] Predarea către biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti a dosarelor cuprinzând rezultatele pentru consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti Locţiitorul preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector, împreună cu un alt membru al biroului desemnat prin tragere la sorţi Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.
După primirea dosarelor conţinând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor formulate [Art. 94 alin. (1)] Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor Biroul electoral de circumscripţie Proces-verbal
În termen de cel mult 48 de ore de la închiderea votării12 iunie 2012, ora 21,00

[Art. 37 alin. (3)]

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripţie electorală Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază
[Art. 99 alin. (6)] Transmiterea unui exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti la biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti
[Art. 99 alin. (5)] înaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali, consilierilor judeţeni, respectiv a consilierilor din Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, ia consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al municipiului Bucureşti Dosarul privind alegerea primarului se trimite la judecătorie, cel privind alegerea preşedintelui consiliului judeţean la tribunalul judeţean, iar în cazul primarului general al municipiului Bucureşti, la Tribunalul Bucureşti. Biroul electoral de circumscripţie Transmiterea dosarelor se face în vederea validării mandatelor.
[Art. 100 alin. (2)] Centralizarea voturilor şi rezultatul alegerilor pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi, încheierea câte unui proces-verbal pentru consilierii locali, consilierii judeţeni, consilierii municipiului Bucureşti, respectiv pentru primari, preşedintele consiliului judeţean şi primarul general şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti a rezultatului alegerilor Biroul electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti
[Art. 100 alin. (5)] Înaintarea unui exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, cu pază militară, la Biroul Electoral Central, în vederea centralizării rezultatelor pe ţară şi publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti
[Art. 37 alin. (1) lit. g)] Totalizarea voturilor la nivel naţional şi asigurarea publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul Electoral Central