Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Având în vedere prevederile Legii nr. 154 din 4 iunie 2021 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 105/1999 privind privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 / 07.06.2021;

Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, Casa Județeană de Pensii Ialomița analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021.

!! Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022. !!

Având în vedere termenele legale precizate mai sus și pentru a evita aglomerațiile nedorite la sediul casei județene de pensii, adresăm rugămintea către beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul serviciilor poștale.

În final, reiterăm faptul că data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2022, indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia.   

Acte necesare indemnizație soț supravietuitor (copii) O.G.nr.105/1999 modificată prin Legea nr.154/2021

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de O.G.nr.105/1999, aprobată prin Legea 189/2000, modificată si completată prin Legea nr.154/2021 se depun personal la Casa Judeteana de Pensii Ialomița, loc. Slobozia, str. Lacului, nr. 10, în zilele de luni până joi între orele 8.00-14.00 și vineri  între orele 08.00-12.00 la ghișeul nr. 2 destinat exclusiv pentru preluarea actelor.

În situația în care din motive întemeiate solicitantul nu se poate prezenta pesonal actele se pot depune prin mandatar desemnat prin procură notarială.

Pentru persoanele cu domiciliul în străinătate :

 • Cererile însoțite de actele necesare se depun la Casa Județeana de Pensii a județului în care a avut ultimul domiciliu în România;
 • Documentele care se transmit prin posta electronica la adresa de e-mail: [email protected] vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original de către solicitant sau mandatarul acestuia la Casa Judeteana de Pensii Ialomița, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte;
 • Suplimentar la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar sau certificat de viață

Acte solicitant:

 • – Cerere și declarație tip (se găsesc pe site sau la ghișeul instituției);
 • – Certificatul de deces al soțului; – Actul de identitate al solicitantului;
 • – Certificatul de naștere al solicitantului;
 • – Certificatul de căsătorie al solicitantului daca s-a schimbat numele în urma căsătoriei;
 • – Hotărâri de divorț (daca este cazul) și/sau certificate de căsătorie și deces pentru soții anteriori (daca este cazul) pentru dovedirea evoluției numelui ;
 • – Copie hotărâre și decizie de încadrare în drepturile prevăzute de Legea nr.189/2000 pentru soțul decedat;
 • – Extras de cont (dacă se plătește în cont);
 • -obligatoriu se vor depune acte doveditoare atât pentru solicitant cat și pentru soțul decedat că se respectă prevederile art.9 din Legea nr. 154/2021

„Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din instanţele militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist, precum şi copiilor acestora.”, cum ar fi:

 • Arhivele Statului
 • Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER);
 • Alte instituții abilitate.

Acte necesare dovedirii calității de persecutat din motive etnice al sotului solicitantului, care la data decesului nu avea stabilită calitatea de beneficiar al O.G. nr.105/1999:

In situația în care soțul decedat nu a beneficiat de prevederile ordonanţei O.G. nr. 105/1999 sotul supraviețuitor acestuia va trebui să facă dovada încadrării în situaţiile prevăzute la art. 1 a titularului decedat cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:

 • acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;
 • acte eliberate de lagărele de concentrare;
 • livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detașamentele de munca obligatorie;
 • carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;
 • carnet de identitate privind pe cei deportati în Moghilev;
 • adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Romane sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;
 • buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
 • acte eliberate de primăria oraşelor respective;
 • certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;
 • adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;
 • alte asemenea acte oficiale.

Dovedirea încadrării în situațiile prevazute de art.1 din OG nr. 105/1999 se poate proba cu martori, limitativ doar în următoarele cazuri:

 • din actele oficiale rezultă doar data de început a perioadei de persecuție se poate proba cu martori stabilirea intervalului de timp pentru care se solicita drepturi conform legii.
 • când instituțiile de mai sus atestă lipsa actelor oficiale, dovada persecuției etnice se poate face prin declaraţie cu martori.

Voicu Daniel – Ioan, DIRECTOR EXECUTIV – Casa Județeană de Pensii Ialomița