Vineri 25 mai – ultima zi de depunere a Declarației 200

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Reamintim persoanelor fizice care au realizat în anul 2011 în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natura provenind din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, că până vineri 25 mai 2012 inclusiv, au obligaţia depunerii Declaraţia 200 la administraţia financiară în a cărei rază teritorială are domiciliul fiscal.

Acest formular mai poate fi transmis: prin poştă, cu confirmare de primire (costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili) sau prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice detinatori de certificate digitale, care semneaza in nume propriu declaratia.

Menţionăm că nu depun această declaraţie, persoanele care au realizat venituri din activităţi independente şi au avut impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri în cota de 16%, conform opţiunii exercitate.

De asemenea, nu au obligaţia depunerii declaratiei persoanele fizice care, în anul 2011, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2011 şi pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care în anul anterior au avut chiria exprimată în lei; nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real; contractele încheiate nu îndeplinesc conditiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat

Nedepunerea la termen a acestei declaraţii se sancţionează cu amenzile cuprinse între 50 şi 500 de lei.

Directia Generală a Finantelor Publice a judetului Ialomita