UAT Municipiul Fetesti: Anunț achiziție „Servicii de întreținere și reparare a perifericelor informatice”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

UAT Municipiul Fetesti cu sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, telefon 0243.364410, fax 0243.361206, e-mail: [email protected] , cod de inregistrare fiscala 4365077, reprezentata prin domnul Gafitoi Sorin avand functia de primar doreste sa achizitioneze „Servicii de  intretinere si reparare a perifericelor informatice”

Tip anunt: Achizitie Directa
Tip contract: Prestari servicii
Denumirea achizitiei:„Achizitie  servicii de  intretinere si reparare a perifericelor informatice”
Cod CPV :  50323000-5 : „Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”
Descrierea contractului:  Achizitionarea serviciilor  de intretinere si reparare a echipamentelor periferice informatice din dotarea UAT Mun. Fetesti (42 imprimante inkjet cu ciss si 48  imprimante laserjet), conform caiet de sarcini atasat.
Durata contractului: 12 luni
Sursa de finantare:  bugetul local
Valoarea estimata a achizitiei: 68.430 lei fara  TVA
Conditii de participare:
Operatorul economic, persoana juridica va depune urmatoarele documente :
– Scrisoare de inaintare (formular nr. 1)
– Declaratie privind conflictul de interese (formular nr 2)
– Copie Certificat  de Inregistrare
–  Propunerea  financiara care va contine: formularul de oferta (formular nr 3) si Anexa  la formularul de oferta
Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform cerintelor din caietul de sarcini  si anexei la acesta .
Ofertele se vor transmite in plic inchis la sediul autoritatii contractante din Mun.Fetesti, str. Calarasi,  nr. 595, bl.CF3, sc.A, et.2 Jud. Ialomita, birou Registratura.
Criterii  adjudecare : Pretul cel mai scazut.
Termen limita  primire  oferte : 03.12.2019, ora 11.00
Informatii suplimentare
Informatii se pot obtine  la nr.de telefon 0243 364410, int.131, persoana de contact Calotescu Alina. Dupa alegerea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va informa operatorul economic, astfel incat acesta sa isi incarce oferta in catalogul electronic, achizitia finalizandu-se in SEAP.
Primar, Sorin GAFITOI