comenzi la domiciliu cliseru.ro

Slobozia: Carantina a fost prelungită cu șapte zile. ORDINUL DSU 4660125/26.11.2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/11/2020 | Locale Ialomita

ORDINUL ŞEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ nr. 5660125 din 26.11.2020 privind prelungirea măsurii carantinei pentru Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2 în Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa, unde se înregistrează o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 8,45 cazuri la 1000 de locuitori, riscul epidemiologie fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa nr. 116 din data de 26.11.2020, emisă pe baza analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ialomiţa nr. 15534 din 25.11.2020 şi a avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică cu nr. 210 din 25.11.2020,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, emite următorul ordin:

Art. 1. (1) începând cu data de 27.11.2020, ora 00.00, se prelungeşte pentru o perioadă de 7 zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659901 din 12.11.2020, pentru Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:

–   latitudine N44°36’40.47805″, longitudine 27°23’38.16712″(NordMaxim);

–   latitudine N44°33’12.93014″, longitudine 27°24’14.74130″(SudMaxim);

–   latitudine N44°33’12.93014″, longitudine 27°24’14.74130″(EstMaxim);

–   latitudine N 44°33’22.32683″, longitudine 27° 19’40.42857″(VestMaxim).

Art. 2. Este strict interzisă intrarea / ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene.

Art. 3. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

1.  identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţă ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2.  limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.

3.  În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a)  deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

c)  deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f)   deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g)  deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

h)  deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i)   îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;

j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

1) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

m) servicii de îngrijire personală;

n) revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

o) participarea la activităţi religioase.

4. în intervalul orar 23.00-5.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d), 1) şi n).

5. In/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieşirea pentru:

a)  transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;

b)  persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţie publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţ şi alimentaţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor;

c)  persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d)  persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e)  persoane care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală.

f)   deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / unui afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie, obţinerea unor documente de identitate, paşapoarte, pentru înmatriculări autovehicule, pentru examinare în vederea obţinerii permisului auto;

g)  deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

h) urgenţe medicale.

6.  Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.

7.  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

8.  Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.4, data completării şi semnătura.

9.  In interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

10. Se permite tranzitarea Municipiului Slobozia de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.

11.Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

12.Prin activităţile religioase prevăzute la art. 4, punct 3, lit. o) se înţeleg următoarele:

a)    slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;

b)    slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;

c)    este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp/persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;

d)    slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;

13.     La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii si al ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat pentru culte, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare;

14.  Se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, şi respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii si al Ministrului Afacerilor Interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;

16.Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa „faţă în faţă” pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.

17. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, după caz;

Art. 5. In zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activităţi:

1.   organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

2.   organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri dejoacă, spaţii de tip after-school, etc;

3.   activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;

4.   activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

5.   activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;

6.   organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice ;

7.      organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor  şi/sau concertelor;

8.     organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;

9.     toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;

10.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri;

11 .desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în

spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.

Art. 6. (1) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00-21.00.

(2)   Prin excepţie de la prevederile alin (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

(3)   În intervalul orar 21.00-05.00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

(4)       Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

(5)       În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare fizică.

(6)  Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

Art. 7. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri în autogara pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

Art. 8. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ialomiţa va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul National de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii.

Art. 9. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus, categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Ialomiţa.

Art. 11. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei.

Art. 12. Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Ialomiţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa şi, spre informare, la Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală de Asistenţă Medicală, Medicină de Urgenţă şi Programe de Sănătate Publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Art. 13. Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 27.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 7 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 27.11.2020 ora 16.00 la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

Art. 14. Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 15. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.