comenzi la domiciliu cliseru.ro

Se răcește vremea. Fii precaut și evită un dezastru!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/10/2015 | Lege si Ordine

Statistica situaţiilor de urgenţă produse la gospodăriile individuale în perioada rece, în mod special cea a incendiilor, cu precădere în mediul rural, a scos în evidenţă faptul că, pregătirea sistemelor de încălzire pentru sezonul rece şi măsurile de protecţie specifice, nu se asigură în mod corespunzător și unitar.

De aceea, atragem atenția asupra acestor instalaţii utilitare și a utilizării acestora în condiții de siguranță.

În categoria „sistemelor de încălzire” sunt incluse:

 • centrale termice (indiferent de combustibilul utilizat – gaz natural, gaz petrolier lichefiat, lemn, cărbuni etc., sau electrice);
 •  sobe cu sau fără acumulare de căldură;
 • instalaţii de climatizare;
 • radiatoare, convectoare;
 • sistemele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi;
 •  elementele radiante şi conductele de transport ale agentului termic.

Pe timpul exploatării sistemelor de încălzire aferente construcţiilor, se interzic

 • a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
 • b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare, conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
 • c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;
 • d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de verificare, revizie, întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;
 • e) executarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat;
 • f) utilizarea de improvizaţii;
 • g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;
 • h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste programul stabilit, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.

La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit, se au în vedere următoarele măsuri:

 • a) materialele sau elementele combustibile, situate în faţa focarelor şi cenuşarelor, se pun la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
 • b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
 • c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
 • d) maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor ce utilizează combustibili lichizi, a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire;
 • e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
 • f) în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică, având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
 • g) nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător, cu fisuri în/între plăci sau izolate necorespunzător faţă de ele­mentele combustibile ale clădirilor;
 • h) în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;
 • i) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • j) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
 • k) cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
 • l) se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate, se interzice:

 • a) folosirea buteliilor defecte, improvizate sau neomologate;
 • b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
 • c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;
 • d) racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;
 • e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m;
 • f) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

Coşuri şi canale de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

Racordarea sobelor, maşinilor de gătit etc. la canale se va face numai cu burlane de legătură ceramice sau burlane de tablă introduse prin ştuţuri de tablă sau ceramică pană la faţa canalului, asigurând o legătură etanşă.

În spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie nu se vor folosi burlane din tablă.

Pentru a preîntâmpina aprinderea elemente­lor de construcţie combustibile din vecinătatea coşurilor, tre­buie să se asigure următoarele măsuri:

 • a) la trecerea prin planşeele combustibile, zidăria coşurilor se îngroaşă la cel puţin 25 de cm;
 • b) elementele combustibile ale planşeelor se acoperă cu două straturi de pâslă îmbibată cu argilă, care se introduc în interspaţiul dintre zidăria coşurilor şi piesele planşeului;
 • c) pardoseala sau umplutura combustibilă trebuie să fie oprite în dreptul îngroşării  şi  să  nu atingă zidăria coşului;
 • d) grinzile încastrate în pereţi, în apropierea coşurilor, trebuie să păstreze faţă de canalele de fum o distanţă de cel puțin 25 cm;
 • e) grinzile care nu pot fi amplasate la această distanţă, pre­cum şi cele care prin poziţia lor ar trebui să intersecteze zidăria coşurilor, vor fi descărcate pe grinzile vecine prin in­termediul unor juguri, astfel încât între capetele lor şi zidăria coşurilor să se păstreze distanţa admisă;
 • f) coşurile de fum practicate în pereţii combustibili vor avea zidăria îngroşată, astfel încât distanţa dintre canalul de fum şi elementele combustibile ale pereţilor să nu fie mai mică de 25 cm;
 • g) coşul de fum va depăşi coama acoperişului cu minimum 0,50 m, iar în cazul învelitorilor combustibile cu minimum 1 m, respectându-se şi măsurile de protecţie faţă de elementele combustibile ale acoperişului;
 • h) în cazul în care zidăria coşului este mai groasă de 12,5 cm, din această distanţă se admite să se scadă grosimea suplimentară a zidăriei, fără ca spaţiul liber dintre elementele combus­tibile ale acoperişului şi zidăria coşului să fie mai mic de 3 cm.

Sub planşeele de materiale combustibile, distanţa între burlanele de legătură ceramice sau din zidărie şi tavan va fi de minimum 50 cm în cazul când acesta nu este protejat, respectiv de 30 cm, când este tencuit sau protejat, iar în cazul burlanelor din tablă de 1,00 m, respectiv 70 cm .

Coşurile de fum vor fi curăţate periodic (premergător sezonului rece), obligatoriu înainte de punerea în funcţiune a mijloacelor de încălzire, iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate.

La capătul superior (exterior) al coşurilor de fum, vor fi prevăzute site metalice sau alte sisteme, care să nu permită înfundarea sau obturarea acestora.

La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, se respectă prevederile reglementărilor tehnice specifice şi următoarele reguli principale:

 • a) exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente, se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz, autorizat potrivit reglementărilor tehnice;
 • b) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;
 • c) aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă etc. se menţin în perfectă stare de funcţionare;
 • d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii, iar scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se înlătură imediat ce se constată;
 • e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;
 • f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire;
 • g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare, se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;
 • h) focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;
 • i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile;
 • j) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;
 • k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;
 • l) controlul etanşeităţii conductelor, instalaţiilor şi echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de apă şi săpun sau prin altă metodă indicată de specificaţiile tehnice; se interzice controlul etanşeităţii la gaze cu flacără;
 • m) la instalaţiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectând principiul gaz pe flacără;
 • n) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei şi a lucrărilor de reparaţii, potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice;
 • o) la canale şi la coşul de fum se asigură desfundarea şi curăţarea periodică, conform instrucţiunilor de exploatare, etanşeitatea, funcţionarea accesoriilor pentru reglare şi siguranţă, clapete de explozie, şibăre, integritatea izolaţiei termice;
 • p) la instalaţiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos se asigură funcţionarea pompelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor, corespunzător cărţii tehnice şi parametrilor proiectaţi, oprirea automată a arzătoarelor cazanelor în cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie electrică şi în cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depăşirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe gaze şi etanşeitatea conductelor, pompelor, armăturilor rezervoarelor şi îndeosebi a racordurilor la arzătoare;
 • q) instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele şi bateriile de încălzire se curăţă periodic de depunerile de praf combustibil şi nu se depozitează lichide inflamabile, materiale combustibile şi recipienți cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor;
 • r) este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de îmbrăcăminte şi a altor materiale combustibile;
 • s) oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă, spargerea unor ţevi în interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.

În atenţia cetățenilor:

Înainte de utilizare, sobele, maşinile, aparatele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare.

Premergător începerii sezonului rece, se va asigura verificarea tuturor sistemelor de încălzire centrale şi/sau locale precum şi a sistemelor de evacuare a fumului şi gazelor de ardere, aferente construcţiilor, astfel încât exploatarea acestora să se efectueze în condiţii de siguranţă; se va efectua verificarea inclusiv a instalaţiilor de alimentare a centralelor termice cu gaze naturale, gaze petroliere lichefiate sau combustibil lichid.

Efectuarea lucrărilor de revizii/verificări/mentenanţă periodice la sistemele/instalaţiile menţionate anterior, se vor asigura conform reglementărilor tehnice de specialitate, de către persoane atestate/autorizate de către autorităţile competente.