Producătorii de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate pot depune cererile de plată a ajutorului specific

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Ialomița, informează potenţialii beneficiari că, în perioada 06 august – 21 septembrie 2012, pot depune cerere de plată aferentă anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii acestora – persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod dela ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

Potenţialii beneficiari şi condiţiile de acordare pentru vacile de lapte:

a)            beneficiarii sa fie înregistraţi în sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi vor prezenta dovada înregistrării;

b)            sa solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de 2 capete vaci de lapte pe exploataţia cu cod ANSVSA;

c)            vacile de lapte din exploataţia pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sa fie identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE;

d)           vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor – 22.09.2012-21.03.2013, la adresa exploataţiei/  locaţiei menţionate în cerere;

e)            vaca de lapte a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii şi are cel puţin un produs identificat şi  înregistrat în RNE;

f)             exploataţiile sa fie localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4Ala Programul Naţionalde Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidată Oct. 2010;

g)            solicitanţii sa deţină registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000.

Ajutorul specific se acordă beneficiarilor care au exploataţii cu cod de înregistrare la ANSVSA, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în Anexa nr. 4 A la PNDR 2007-2013.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni multianuale.

Documentele justificative generale care se ataşează la cerere sunt:

a)            copie certificat de înregistrare dela Oficiul RegistrulComerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;

b)            copie dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare RUI al APIA;

c)            copie paşaport fiecărui animal, emis de ANSVSA;

d)           copie document coordonate bancare.

Cererea este însoţită, pentru ajutorul specific acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe lângă documentele generale, şi de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotei de lapte;

APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE.

Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.

Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.

 

Informaţii suplimentare:

Legislaţia comunitară şi respectiv naţională poate fi consultată pe pagina oficială WEB a Agenţiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm