Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2015 – 2016

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani sunt reglementate prin Metodologia aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3136 din 20 februarie 2014.

 

 

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani, precizează:

ART 8

Învățământul profesional cu durata de 3 ani se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind: a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

  1. b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional;
  2. c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 3 ani, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional.

ART. 14

(4) Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

  1. a) unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor şi asigură împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere materiile prime şi materialele necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale;
  2. b) condiţiile de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

(5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, la cererea unităţii de învăţământ, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic.

 ART. 15

(1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învăţământ se desfăşoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învăţământ profesional, operatorul economic/instituţia publică, partener de practică, elevul şi părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulţi elevi care se pregătesc pentru aceeaşi calificare profesională.

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august.

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul 2015 – 2016 vor parcurge următoarele etape:

  1. Transmit în scris la inspectoratul școlar solicitarea de școlarizare în învățământul profesional cu durata de 3 ani, conform modelului din anexă, până la data de 22 decembrie 2014.
  2. Încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către inspectoratul școlar, în situația în care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unități de învățământ, conferm Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani, până la data de 16 ianuarie 2015.