Primăria Fetești: Anunț licitație publică

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
  1. Informaţii generale privind proprietarul:

Primăria Municipiului Feteşti cu sediul in Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomiţa, cod fiscal 436577, cont nr. R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Feteşti, telefon 0243364410.

  1. Informaţii generale privind obiectul superficiei:

a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitaţie publică asupra imobilului teren în suprafaţă de 6696,00 mp situat în Municipiul Feteşti, pe malul stâng al Braţului Borcea, Zona Port, aprobată prin H.C.L. nr. 22 din 27.02.2019.

b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 6696,00 mp situat în Municipiul Feteşti, pe malul stâng al Braţului Borcea, Zona Port

c. Suprafaţa teren: conform extrasului de carte funciara.

d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia pârtilor cu o perioada egala cu cel mult jumătate din durata iniţiala.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

a. Relaţii privind licitaţia, documentaţia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obţine de la Primăria Municipiului Feteşti, Direcţia Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 03.06.2019.

b. Cheltuieli de instituire a superficiei:

– caiet de sarcini – 200,00 lei

– taxa de participare – 100,00 lei

– garanţia de participare – 500,00 lei

c. preţul minim de pornire a licitaţiei: 1,22 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019;

d. data limita pentru obţinerea documentaţiei: 07.06.2019, ora 12-00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.06.2019, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomiţa, camera 1 – Registratura.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusa documentaţia: 2 exemplare.

5. Data si locul la care se desfăşoară şedinţa publica de deschidere a ofertelor: 11.06.2019, ora 11:00, Primăria Municipiului Feteşti, sala de şedinţe.

6. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 31.05.2019.

Primăria Municipiului Feteşti