Până pe 25 ianuarie, notarii publici trebuie să depună formularul 208

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii – notari publici – care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal că, până miercuri, 25 ianuarie 2012, inclusiv, au obligaţia să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, „Declaraţia informativă privind impozitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, formular 208, pentru semestrul II 2011.
Declaraţia va cuprinde tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitării.
Declaraţia se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, astfel:
– până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
– ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior prin completarea unei declaraţii rectificative.
Declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţită de exemplarul listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF, care se poate procura gratuit de la unităţile fiscale sau se poate descărca de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile/ Declaraţii fiscale, din prima pagină, meniul superior;
Dacă, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Nedepunerea declaraţiei în termenul legal se sancţionează conform Codul de Procedură Fiscală, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.