Obţinerea atestatului de detectiv particular – 6 iunie sediul IPJ Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În ziua de 06.06.2012, orele 0900, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa va avea loc examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular.

Persoanele interesate pot depune, până la data de 31.05.2012, la sediul I.P.J. Ialomiţa, o cerere pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular la care vor fi anexate următoarele documente:

– curriculum vitae;

– actul de stare civilă, în copie legalizată;

– actul de studii, în copie legalizată;

– actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;

– certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;

– certificat de cazier judiciar;

– declaraţie, pe propria răspundere, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate ce implică exerciţiul autorităţii publice;

– dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale (suma de 140 lei care va fi achitată la casieria unităţii).

Examenul va consta în două probe, una scrisă, cealaltă orală (interviu). Candidatul declarat „respins” la proba scrisă nu va mai participa la interviu. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 5. Proba scrisă va consta în test grilă care va cuprinde 20 întrebări, fiecare răspuns corect fiind apreciat cu 0,5 puncte.

Întrebările vor fi formulate în baza tematicii şi bibliografiei afişate la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa.

Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat inspector de poliţie Ivan Mirona tel. 0243/207.564.