comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Spitalul Județean din Slobozia a încălcat Codul Muncii. 103 persoane angajate ilegal.

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
12/06/2014 | Locale Ialomita

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a efectuat, în perioada 2 aprilie – 7 mai, un control la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia. În urma acestuia, s-a constatat că, în perioada 01.01.2013 – 28.02.2014, un număr de 103 persoane au fost primite la muncă de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia fără încheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, contrar prevederilor art. 16 (1) din Codul Muncii.

Cu cele 103 persoane, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a încheiat convenţii/contracte civile de prestări servicii.  În urma verificărilor s-a constatat că între persoanele care au prestat activitate în baza convenţiilor/contractelor civile de prestări servicii şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia au existat raporturi de muncă pentru care se impunea încheierea unui contract individual de muncă.

Documentele de control au fost transmise spre analiză organelor de cercetare, urmând să se decidă dacă angajarea celor 103 persoane pe baza convenţiei civile şi nu prin contract individual de muncă constituie sau nu o faptă penală.

Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Cap 7, art.196 „în situaţia în care spitalul public nu are personal propriu ori personalul angajat este insuficient pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora”.

De asemenea, art.86 din acelaşi act normativ prevede că „asistenţa medicală de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri diagnostice şi terapeutice întreprinse de către personalul medical calificat. Ea poate fi acordată la diferite niveluri de către medici şi asistenţi medicali cu diferite grade de pregătire profesională”.

Conform prevederilor legale în vigoare, persoanele fizice neautorizate pot presta activităţi în baza convenţiilor/contractelor civile, dar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă caracter ocazional, să excludă subordonarea prestatorului muncii faţă de beneficiarul acesteia, să nu se realizeze în timp (prin prestări succesive), ci să se realizeze dintr-o dată.

ITM ialomita    Potrivit art.7 alin (1) pct.2.1. din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:

–      beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi atribuţiile ce îi revin, modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

–      în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau  altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau capacitatea intelectuală, nu şi cu capital propriu;

–      plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare / ­detaşare în ţară şi străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

–      plătitorul de venit suportă îndemnizaţia de concediu de odihnă şi îndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în contul beneficiarului de venit.

Conform prevederilor art.10 din Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii, contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, este contractul individual de muncă.

spital urgenta slobozia (14)Faţă de cele prezentate mai sus s-a  constatat că între persoanele care au prestat activitate în baza convenţiilor/contractelor civile de prestări servicii şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia au existat raporturi de muncă pentru care se impunea încheierea unui contract individual de muncă.

Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz, potrivit art.30 alin.(1) din Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii.

Angajatorul a primit la muncă un număr de 103 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, potrivit art.16 alin.(1) din Legea 53/2003 republicată -Codul Muncii.

Documentele de control au fost transmise spre analiza organelor de cercetare, urmând să se decidă dacă angajarea celor 103 persoane pe baza convenţiei civile şi nu prin contract individual de muncă constituie sau nu o faptă penală.