Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. – sesiunea 2014.

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 13-15,  recrutează/selecţionează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2014.

1. Condiţii legale ce trebuie îndeplinite de candidaţi:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (după admitere nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic).

2.  Criterii specifice:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

TERMENE pentru cererile de înscriere:

– 14.08.2014 – şcolile postliceale de poliţie;

TERMENE LIMITĂ pentru depunerea în volum complet a dosarului de înscriere:

– 16.06.2014 – instituţiile de învăţământ superior şi instituţii preuniversitare ale MapN;

– 22.08.2014 – şcolile postliceale de poliţie.

PROGRAM SERVICIUL DE RESURSE UMANE: de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00; telefon 0243/207511, interior 20307.

 PROGRAM CENTRULUI MEDICAL JUDEŢEAN IALOMIŢA AL M.A.I.: de luni până vineri, între orele 10:30-14:00 (examinarea medicală a candidaţilor şi deschiderea/incheierea fişei medicale)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ASIGURĂ PERSONAL PENTRU M.A.I.

 1– Cererea tip de înscriere (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane);

2– Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane);

3– Curriculum vitae (câte un exemplar pentru fiecare opţiune);

4– Diploma de bacalaureat în copie legalizată / adeverinţă de elev care este înscris la examenul de bacalaureat iniţial şi ulterior, în momentul obţinerii, diploma sau adeverinţa de bacalaureat în copie legalizată (pentru candidaţii aflaţi în ultimul an de liceu) şi foaia matricolă finală în copie legalizată pentru absolvenţi/ foaie matricolă parţială nelegalizată iniţial şi ulterior în momentul finalizării cursurilor foaie matricolă  finală în copie legalizată (pentru candidaţii aflaţi în ultimul an de liceu), câte un exemplar pt. fiecare opţiune ;