comenzi la domiciliu cliseru.ro

Informații privind angajarea cetățenilor străini

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/05/2018 | Locuri de munca

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița, în colaborare cu Biroul pentru Imigrări Ialomița, au desfășurat joi, 17 mai, o acţiune de informare a angajatorilor interesaţi de condiţiile în care pot fi presta activităţi lucrative pe teritoriul României cu cetăţeni străini non UE şi totodată conştientizarea acestora în ceea ce priveşte riscurile la care se expun în situaţia folosirii cetăţenilor străini pentru activităţi lucrative, fără respectarea prevederilor legale.

La acțiune au participat reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița și ai Biroului pentru Imigrări, dar și câțiva angajatori din județ. Aceștia au prezentat care sunt reglementările legale în vigoare, răspunzând totodată întrebărilor angajatorilor.

Agenții economici care au angajat cetățeni străini sau urmează să angajeze trebuie să știe că, în România, angajarea cetăţenilor străini se realizează în baza avizului de angajare, solicitat de angajator şi eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale.

Potrivit legislaţiei în vigoare, prin străin se înţelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene. Cetăţenii străini non UE, cu şedere legală, pot desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României în condiţiile impuse de Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi cu respectarea prevederilor Codului muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit actelor normative emise în acest sens, angajatorii români au obligaţia ca înaintea primirii la muncă a cetăţenilor străini non UE, cu şedere legală în România, să obţină aviz de angajare eliberat de structurile Inspectoratului General pentru Imigrări (I.G.I) şi să întocmească contract individual de muncă cu respectarea Codului muncii şi a H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

În vederea obţinerii avizului de angajare, angajatorul depune la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere însoţită de: a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă şi, după caz, copia permisului de şedere temporară în România al acestuia; b) două fotografii tip 3/4 ale străinului; c) declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională; d) fişa postului pentru locul de muncă vacant; e) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor generale. 1) certificatul de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie şi în original; 2) certificatului de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice 3) cazierului judiciar.

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare se depune de către angajator la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul.
Documentaţia necesară obţinerii avizului de angajare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului, în condiţiile legii.
La eliberarea avizelor de angajare angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 200 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 50 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

După obținerea avizului, angajatorul se duce la Ambasada României și va obține o viză de muncă. Urmează din nou să depună o serie de documente, pentru ca apoi să obțină un permis de muncă valabil pentru o perioadă de un an.

Cetățenii străini mai pot desfășura activități lucrative și în alte condiții. Sunt două excepții de la această procedură de angajare pentru cetățenii străini care sunt căsătoriți cu cetățeni români sau cetățenii străini care au obținut stabilirea domiciliului în România.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă care au obţinut avizul de angajare, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă, cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare ori de detaşare sau cu şedere ilegală cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată.
Trebuie menționat că de la 1 ianuarie 2018, salariul minim de încadrare al unui cetățean străin non UE este de 4.162 lei.