Indemnizație acordată în cazul reducerii timpului de lucru

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În Monitorul Oficial nr.345/05.04.2021 a fost publicată Legea nr.58/2021 pentru aprobarea OUG nr.211/2020 precum și pentru modificarea OUG nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Astfel, art. 1, alin.1, din OUG nr.132/2020 este modificat în sensul majorării  procentului  până la care angajatorii pot reduce timpul de muncă al salariaților, de la 50%  la cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute art.1 din OUG nr.132/2020, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) şi poate solicita decontarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (7) din OUG nr.132/2020 dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

În cazul unei societăți nou-înființate în perioada  1 ianuarie – 15 martie 2020 și care are cel puțin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii reducerii timpului de lucru.

În vederea decontării indemnizației, angajatorii vor depune o cerere însoțită de următoarele documente:

  1. a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obișnuit pentru comunicarea cu angajații;

b) declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă situația prevăzută la art.1, alin.16, lit.b ( diminuarea cifrei de afaceri);

c) copia acordului încheiat cu reprezentanţii sindicatului din cadrul unităţii sau, dupa caz, dovada informării salariaților;

d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (7);

Cererea se depune pana la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. În situaţia în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară datei de 25, suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se decontează în luna următoare.

Relații suplimentare  se pot obține la numerele de telefon 0243/230999, 0243/231809 sau la email [email protected], [email protected]

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița