Fetești: Proiecte vizând crearea a aproximativ 100 de locuri de parcare

Consilierii locali ai municipiului Fetești s-au întrunit miercuri, 28 iunie, în ședință ordinară pentru a lua în discuție mai multe proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi, la care s-au adăugat șapte proiecte suplimentare.

Primul proiect de hotărâre a vizat rectificarea bugetului local pe anul 2017, activităţi autofinanţate. Rectificarea vizează includerea în buget a sumei de 500 lei, reprezentând sponsorizări, înregistrată în contul școlii gimnaziale Aurel Vlaicu, sumă care se va utiliza de unitatea de învățământ pentru concursul „Magia numerelor”.

Al doilea proiect de hotărâre se referea la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei, faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ‘’Amenajare trotuar şi parcări strada Călăraşi, zona Hotel Mioriţa, Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa’’.

Se intenționează construirea a 19 locuri de parcare, scurgerea apelor pluviale va fi realizată prin gurile de scurgere existente sau noi proiectate, copacii vor fi încadrați cu alveole din borduri, se vor realiza lucrări de semnalizare rutieră transversale, parcarea va fi semnalizată, iar trotuarul rămas va fi încadrat de bordură, partea superioară se va decoperta iar peste fundația de beton se va așterne un strat de nisip pe care se vor monta pavele prefabricate.

Reprezentanții administrației locale susțin că prin construirea acestor locuri de parcare și realizarea lucrărilor menționate se va fluidiza traficul atât rutier cât și pietonal. Valoarea estimată a lucrărilor este de 151.576 lei, iar durata de execuție este de 12 luni.

Un alt proiect de hotărâre a vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei, faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ‘’Amenajare trotuar şi parcări strada Jandarmeriei, Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa’’.

Obiectivul de investiții prevede realizarea a 29 de locuri de parcare, ce se vor încadra cu borduri mici, realizarea de trotuare, amenajarea parcărilor și trotuarelor, a căilor de acces auto, realizarea unei rigole pentru scurgerea apelor pluviale, realizarea unei zone de spațiu verde. Valoarea estimată a investiției se ridică la suma de 349.896 lei, perioada de execuție fiind de 12 luni.

De asemenea, un alt proiect de hotărâre privea aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei, faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ‘’Amenajare trotuar şi parcări strada Promenadei, Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa’’. În cadrul acestui proiect se are în vedere realizarea a 52 de locuri de parcare, trotuare, lucrări de semnalizare rutieră și spații verzi. Valoarea estimată a investiției este de 250.019 lei, perioada de execuție fiind de 12 luni.

Proiectul de hotărâre numărul 5 viza concesionarea prin încredinţare directă către domnii Naca Nicolae Viorel şi Necula Corneliu a terenului situat în Feteşti, str. Călăraşi, nr. 501, vecinătate fost SC AQUA TERMO& SERVICE SA, în suprafaţă de 475 mp, pentru extindere service.

Un alt proiect aprobat a fost cel privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea închirierii prin licitaţie publică a imobilului cu destinaţia grup sanitar în suprafaţă de 32 mp situat în strada Anghel Saligny – Piaţeta Feteşti Gară – Zona Bazar. Se propune, așadar, ca durata închirierii să fie de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional și un preț minim de pornire al licitației de 1,73 lei/m.p./an

S-au mai votat proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.26/2009, proiectul de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament tip ANL situat în municipiul Feteşti, str.Grîuşor, bl.U4, et.2, ap.10, doamnei State Nora Florenţa, proiectul de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, str.Grîuşor, bl.U6, et.2, ap.11, doamnei Grama Mirela Crenguţa și proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2017
De asemenea, a mai existat o informare privind Nota de constatare întocmită de reprezentanţii Instituţiei Prefectului- Judeţul Ialomiţa, în urma unui control tematic la Primăria Municipiului Feteşti.

Totodată, pe ordinea de zi suplimentară s-au aflat 8 proiecte de hotărâre, unul fiind retras la începutul ședinței. Aceste proiecte vizau concesionarea prin încredințare directă a unui teren din zona Piațetă Gară, în suprafață de 216,8 m.p. către domnul Nicolae Laurențiu, aprobarea Studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.044 m.p. situat pe strada Depoului, modificarea unei hotărâri din 26 aprilie 2017 care viza aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic Carol I, la fel și la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, corp C și D.

Un alt proiect a vizat aprobarea organigramei, a statelor de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești, aici existând un amendament comun, legat de modificarea serviciului de administrare cimitire și gestionarea câinilor în Birou, iar serviciul achiziții contracte să se transforme tot în Birou, amendamente aprobate cu 13 voturi pentru și 5 abțineri, dar și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Fetești în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din cadrul Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Fetești.

Mai multe articole de la obiectiv.net: