Fetești: Anunț licitație publică – închiriere spații comerciale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

 U.A.T.Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str.Călărași, Nr. 595, Bl.CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarâri Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 29.05.2019 ora 11:00 licitație publică în vederea închirierii a 9 ( nouă) spații comerciale destinate comercializării de produse textile, încălțăminte, confecții din blană și articole din piele din Hala Piața Agroalimentară Fetești – Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.

Durata închirierii

Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru comerț, conform H.C.L.nr. 17 din 27.02.2019 (H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă).

Calendarul licitației

-până la data de 28.05.2019 orele 12:00 se vor depune documentele de capabilitate de către ofertanți;

Documentele de capabilitate necesare pentru participarea la licitație sunt:

Pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate:

a)copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” a certificatului unic de înregistrare la Registrul Comerțului;

b)copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” a Actului constitutiv;

c)copie BI/CI ale reprezentanților legali ai ofertantului;

d)copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” a ultimului bilanț contabil;

e)Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe, originale sau copii legalizate;

f)Certificat constatator pentru licitație, emis cu 30 de zile înainte de data licitației de către Oficiul Registrului Comerțului, original sau copie legalizată;

g)declarația pe proprie răspundere că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani;

h)declarația pe proprie răspundere că nu este în stare de lichidare voluntară, reorganizare judiciară sau faliment;

i)împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului;             

 Pentru persoane fizice:

a)copie de pe actul de identitate, număr de telefon;

b)Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe;

c) cazier judiciar.

 Documentele de capabilitate vor fi obligatoriu însoțite de:

1)declarație de participare la licitație;

2)taxa de participare participare 100 lei;

3)caiet de sarcini 100 lei;

4)garanția de participare la licitație de 100lei ;

Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Fetești în plic închis și sigilat, netransparent, pe care se va specifica: Oferta Licitație spatiu comercial pentru comerț’’ și va conține toate documentele prevăzute și se vor înregistra în ordinea primirii lor în registrul de intrări-ieșiri al Primăriei,       precizându-se data, ora și minutul depunerii.

Criteriul de selecție al ofertelor este ”prețul cel mai mare oferit”.

PRIMAR, Sorin GAFIȚOI