DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 22 aprilie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară
pentru data de 22 aprilie 2021

Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere:

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 22 aprilie 2021, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia (Cinema Galax).

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.sloboziail.ro – secțiunea – Monitorul Oficial Local.

Art. 4 – Accesul în Sala de spectacole a Casei de Cultură Municipale Slobozia a consilierilor locali și a persoanelor acreditate să participe la ședința ordinară a Consiliului Local, se va realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială și purtarea echipamentului de protecție individuală, cel puțin masca de protecție facială.

Art. 5 – Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 6 – Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro, prin grija Compartimentului „Elaborare acte administrative, monitorizare proceduri administrative”.

PRIMAR,  Soare Dragoș

CONTRASEMNEAZĂ,  Secretar General al  Municipiului  Slobozia, Tudoran Valentin

Nr. 648 din 16.04.2021


 Anexă la Dispoziția Primarului nr. 648/16.04.2021

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 22.04.2021, orele 1600

 

Nr.crt. Materialele supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de specialitate*
1 Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31.03.2021

 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2021

 

Primarul Municipiului Slobozia 1
3 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

 

Primarul Municipiului Slobozia 1
4 Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea HCL nr. 86/29.11.2016 privind zonarea terenurilor din intravilanul Municipiului Slobozia

 

Primarul Municipiului Slobozia 4
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia

 

Primarul Municipiului Slobozia 5
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia Primarul Municipiului Slobozia 5
7 Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării a două locuințe de serviciu situate în Municipiul Slobozia Primarul Municipiului Slobozia 5
8 Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 50/29.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Slobozia Primarul Municipiului Slobozia 2
9 Proiect de hotărâre  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Primarul Municipiului Slobozia 2
10 Proiect de hotărâre  privind retragerea dreptului de administrare conferit Clubului Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia asupra bunurilor care alcătuiesc Terenul sintetic de minifotbal din Orășelul Copiilor Primarul Municipiului Slobozia 3, 5
11 Proiect de hotărâre  privind  scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia Primarul Municipiului Slobozia 1
12 Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare Primarul Municipiului Slobozia 3
13 Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare Primarul Municipiului Slobozia 3
14 Proiect de hotărâre referitor la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea terenului în suprafață de 460 mp, situat în Slobozia, Aleea Chimiei, din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia Primarul Municipiului Slobozia 3
15 Proiect de hotărâre  privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia Primarul Municipiului Slobozia 3
16 Proiect de hotărâre  privind darea în administrare către Instituția Avocatul Poporului a unui spațiu din incinta clădirii Primăriei Municipiului Slobozia, situat în strada Episcopiei, nr. 1 Primarul Municipiului Slobozia 3
 

17

Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, bloc 16, scara B, etaj 3, apartament 42, Primarul Municipiului Slobozia 1, 4
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții                             „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PRELUNGIREA MĂRULUI” – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „REȚEA CANALIZARE    1 MAI – CARTIER BORA” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții                             „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA GENERAL MAGHERU – CARTIER BORA” – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ,,ÎNLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTĂ DE REFULARE Dn 800 mm LA STAȚIA DE POMPARE APE MENAJERE CĂRĂMIDARI, SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA – AMARA – SLOBOZIA NOUA”

 

Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „CONSOLIDARE POD DE FIER – PASARELA PIETONALA” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „ UTILITĂȚI LOCUINȚE SOCIALE – CARTIER BORA” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – loc de joacă în „Cartierul Tineretului – Str. 1 Decembrie” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional  în „Cartier 500” – Școala nr. 4” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional  în „Cartier 500” – Aleea Olimpia” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional  în „Parc Ialomița” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional în „Cartierul Tineretului – Str. 1 Decembrie” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Utilități locuințe tip ANL str. George Enescu” Primarul Municipiului Slobozia 1, 3
32 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2021 – iulie 2021 Primarul Municipiului Slobozia
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuințe tip ANL destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia și întocmirea listei de priorități Primarul Municipiului Slobozia 5
34 Întrebări, interpelări, puncte de vedere.    

 

 Secretar General al  Municipiului  Slobozia, Tudoran Valentin

  *Denumirea Comisiilor de specialitate:

1 Comisia Economico-Financiară
2 Comisia Juridică și de Disciplină
3 Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4 Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5 Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială
Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️