Din 12 septembrie, fermierii pot depune cererile pentru ajutorul de minimis

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Hotărârea Guvernului nr. 897/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 639/ 7 septembrie 2012.

Astfel, începând cu data de 12 septembrie a.c., fermierii pot depune cereri la direcțiile pentru agricultură, până la data de 15 octombrie 2012. Sprijinul va fi acordat, într-o singură tranşă, începând cu data de 1 noiembrie 2012.
Beneficiarii schemei sunt:
– fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008,
– persoane juridice,
– orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.
Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritoritorială se află, următoarele documente:
1. cerere
2. o copie a BI/CI a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
3. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
4. copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” de centrele locale sau judeţene, după caz, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, din care să reiasă că deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil precum şi culturile înfiinţate în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.
Adeverinţa de la Primării se solicită doar pentru beneficiarii care nu sunt înscrişi în evidenţele APIA şi care exploatează suprafeţe de culturi agricole în teren arabil, de minim 1 ha.
În situaţia în care un producător agricol deţine în exploataţie suprafeţe de teren arabil care sunt situate în unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se află suprafeţele în cauză, cu obligaţia încadrării în plafonul ajutorului de minimis prevăzut de actul normativ.
Cuantumul ajutorului este de 100 de lei pe hectar şi se acordă pentru suprafeţe cuprinse între 1 ha şi maxim 10 ha inclusiv.
Documentele pe care beneficiarul trebuie să le completeze si cu care se prezinta la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură au fost transmise tuturor Primăriilor localităţilor ialomiţene.
Pentru alte informaţii, contactaţi D.A.J. Ialomiţa la telefon 0243212049 – int. 122 sau mobil 0721296157 (doamna ing. Năsui Marioara).