Detalii admitere școli poliție 2013

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Poliţia Română informează că au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

 Numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

 a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:

1. Specializarea „Drept” – 48 de locuri şi 5 pentru minorităţi (2 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru maghiari, 1 loc pentru alte minorităţi).

2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:

– arma poliţie : 175 de locuri şi 10 locuri pentru minorităţi (4 locuri pentru rromi, 4 locuri pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi).

 b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 313 de locuri ( 6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorităţi );

c) Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 160 de locuri

(6 locuri pentru rromi, 9 locuri pentru alte minorităţi );

 d) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

  • Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 25 de locuri;

– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov – 10 locuri;

– Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;

– Institutul Medico – Militar – 25 de locuri;

– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri.

  • Învăţământ postliceal (maiştri militari):

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti – 62 de locuri;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc (locuri pentru bărbaţi) – 27 de locuri;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu – 8 locuri.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne,

trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii specifice:

 a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi CV;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

7. cazierul judiciar al candidatului;

8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii 3×4 cm.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, până la data de 14.06.2013.

Pentru şcolile de agenţi de poliţie, înscrierea se face până la data de 02.08.2013.

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu această ocazie le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală şi pentru obţinerea foii matricole de la liceul absolvit.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Detalii suplimentare se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro.
[stextbox id=”info” caption=”Ialomița”]

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa selecţionează candidaţi pentru concursurile de admitere la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviaţie, Serviciului de Protecţie şi Pază, Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi pentru concursurile de admitere în  instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi pentru locurile Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei Medicale, Inspectoratul General de Aviaţie, Direcţiei Generale Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Direcţiei  Generale Logistică, Direcţiei Generale Financiară, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Recrutarea candidaţilor la toate instituţiile de învăţământ se realizează în raport de locul de domiciliu al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar  vor fi primite până la data de 14.06.2012 , iar pentru şcolile postliceale de poliţie până la data de 02.08.2012.

Detaliile privind admiterea 2013:

probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs etc. vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Data limită de depunere a dosarelor în regim complet este 21.06.2013 pentru instituţiile de învăţământ superior, respectiv 09.08.2013 pentru şcolile postliceale. Nu se admit întârzieri sau dosare incomplete.

Persoanele interesate se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa pentru informare, îndrumare şi înscriere în fiecare zi lucrătoare orele 08.00 -16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la telefon 0243/207.505.
[/stextbox]