Clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Indicele prețurilor de consum. Impozitarea veniturilor din închirieri în scop turistic în anul 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent și în anul în curs, nu au depășit plafonul de 4.500.000 lei pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.

Totodată, prin OUG nr. 13/2021 s-a permis continuarea aplicării sistemului de către persoanele impozabile care ar fi trebuit să fie radiate începând cu data de 1 martie 2021 din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în condițiile în care acestea ar fi devenit eligibile pentru aplicarea sistemului, potrivit noilor reguli, începând cu aceeași dată.

Mentionăm faptul că vechiul plafon era de 2.250.000 lei, iar termenul de notificare pentru aplicarea sistemului era 25 ianuarie a fiecărui an.

 INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, plătitorii de impozit pe profit, cu unele excepții, că pot opta pentru sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate efectuate trimestrial.

Astfel, acești contribuabili pot determina plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime (1/4) din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum (nu calculează pe real conform datelor din contabilitate), regularizarea impozitului pe profit urmând a se face prin depunerea declarației anuale (D101) până la data de 25 martie a anului următor.

Pentru anul fiscal 2021, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%.

Baza legala Ordinul ministrului finanțelor nr. 267 din 2 martie 2021 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (Monitorul Oficial nr. 258 din 15 martie 2021).

Impozitarea veniturilor din închirieri în scop turistic în anul 2021

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, începând cu data de 1 ianuarie 2021, sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor și veniturile obținute de către proprietar din închirierea în scop turistic a  unui număr de camere cuprins între unu și cinci camere inclusiv, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.

Astfel, închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințele proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

Veniturile obținute din închirierea unui număr de camere cuprins între unu și cinci camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit.

În cazul depășirii numărului de cinci camere de închiriat în cursul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, contribuabilii vor determina venitul net în sistem real pe baza datelor din contabilitate și totodată au obligația de a completa Registrul de evidentă fiscală.

În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

Contribuabilii au obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, Formularul 212- Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele .

Informații suplimentare se pot obține prin intermediul „Formularului de contact” accesând pagina de internet a A.N.A.F., www.anaf.ro sau la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili. ”

Baza legala: Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

”Strategia ANAF 2021 – 2024” a fost publicată pe site

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul instituțional, la rubrica Transparență decizională, trei dintre strategiile ce vor fi implementate pe parcursul următorilor ani, respectiv Strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, Strategia de digitalizare (2021 – 2025) și Planul de comunicare (2021).

Strategia ANAF 2021-2024 vizează două aspecte majore pentru activitatea organizației: digitalizarea instituției și îmbunătățirea serviciilor puse la dispoziția cetățeanului.

Totodată, prin acest document programatic ANAF continuă să mențină obiectivele și liniile de acțiune legate de prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, să modernizeze cultura organizațională, să crească eficiența și transparentizarea rezultatelor instituționale.

”Strategia ANAF 2021-2024” poate fi consultată accesând următorul link: https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20210316192634_strategia_anaf_2021-2024.pdf

Toate părțile interesate pot propune sau transmite observații cu privire la strategiile elaborate de ANAF, la adresa de email [email protected]

Rămânem în așteptarea ideilor dumneavoastră, pentru ANAF aceasta reprezintă o nouă oportunitate pentru a consolida și îmbunătăți relația de parteneriat dintre instituție și cetățeni.

ANAF. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița