Ziarul Obiectiv Ialomita > Informatii Utile > Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR https://wp.me/p49Kdo-9kY

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

Informații pentru asigurații din sistemul social de sănătate. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

Drepturile asiguraților:

să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură;
să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legii, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;

să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;

să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

să beneficieze de dispozitive medicale;

să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de lege:

să se înscrie pe lista unui medic de familie;

să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;

să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de lege.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița