Campanie de informare a producătorilor agricoli la Fierbinți, Ghe. Doja și M. Kogălniceanu

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Instituția Prefectului Ialomița, în colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ialomița și Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit organizează în perioada 5 martie – 9 martie o campanie de informare a producătorilor agricoli din județ, în scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor comunitare și naționale.

În acest sens, vor avea loc întâlniri zonale cu beneficiarii interesați, astfel:

 • 5 martie, orele 10.30 – 12.30 la sala Căminului Cultural din orașul Fierbinți Târg,
 • 7 martie, orele 10.30 – 12.30, la Clubul Tineretului din comuna Gheorghe Doja,
 • 9 martie, orele 10.30 – 12.30, la Căminul Cultural din comuna Mihail Kogălniceanu.

Sunt așteptați președinți de GAL-uri, șefi de asociații agricole, tineri fermieri, producători agricoli.

Agenda întâlnirilor va cuprinde:

 1. Campania SAPS 2012: depunerea cererilor de plată unică pe suprafață (1 martie – 15 mai 2012), plăți naționale directe complementare (PNDC), plăți compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală
 2. Condițiile de eligibilitate și calendarul sesiunilor de depunere de proiecte cu finanțare europeană/măsurile 112, 121, 141, 221, 313, 122, LEADER pentru perioada martie – iunie 2012
 3. Discuții pe baza materialelor prezentate. Concluzii.


Informatii privind primirea cererilor unice de plată pe suprafaţă în anul 2012

Schemele/măsurile de sprijin pentru plăţi directe implementate de România în campania 2012

1.        Schema de plată unică pe suprafaţa (SAPS)

2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):

 • PNDC1- culturi în teren arabil,
 • PNDC2- in pentru fibră,
 • PNDC3- cânepă pentru fibră,
 • PNDC4- tutun,
 • PNDC5- hamei,
 • PNDC6- sfeclă de zahăr,

3.        Schema de plată separată pentru zahăr

 4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană

5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală

Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate – ZMD

Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural – ZSD şi ZDS

 Măsura 214  –  Plăţi de Agro-mediu

pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală

pachetul 2 – practici agricole tradiţionale

pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări

pachetul 4 – culturi verzi

pachetul 5 – agricultură ecologică

pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis

 

 INFORMAŢII GENERALE

Cererea unică de plată pe suprafaţă reprezintă solicitarea pe care fermierul o depune anual la un Centru local APIA, pentru efectuarea plăţilor directe  în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă conform art. 19, alin. 1 din Regulamentul CE nr. 73/2009 cu modificările şi completările ultrioare.

Conţinutul cererii unice de plată este prevăzut de art. 12 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 şi art. 19, alin. 1 din Regulamentul CE nr. 73/2009.

Un agricultor care depune o cerere de ajutor în cadrul oricărei scheme de ajutoare pe suprafaţă poate depune o singură cerere pe an conform art. 11 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.

O deosebită importanţă trebuie acordată completării corecte şi complete a cererii. Astfel, o cerere corectă determină eficienţă şi operativitate pentru controalele administrative şi pe teren, precum şi efectuarea plăţilor la timp (beneficii pentru ambele părţi: APIA şi fermieri). În acest sens trebuie să se aibă în vedere:

 •  importanţa şi necesitatea identificării corecte a parcelelor în blocurile fizice (şi prin utilizarea IPA-Online şi implicarea colegilor de la Primării/DAJ);
 •  pentru grupurile de plată, ordinea completării declaraţiei de suprafaţă pentru subparcele (culturi), care trebuie să reflecte ordinea acestora de pe hartă (din teren);
 •  păstrarea numerotării parcelelor şi acordarea de noi numere numai în situaţiile prevăzute de procedură;
 •  existenţa pe formular (p.3) a bifelor aferente schemei/măsurii de sprijin solicitate;
 •  realizarea controlului vizual cu maximă atenţie, urmărindu-se fiecare aspect şi remediind eventualele erori în prezenţa fermierului;
 •  existenţa la dosar a tuturor documentelor solicitate la depunere, completate integral conform legislaţiei naţionale aferente sau procedurilor.

Pentru solicitanţii sprijinului pentru măsurile de dezvoltare rurală se vor avea în vedere următoarele aspecte:

Fermierii care au depus cerere în campania anterioară NU semnează un nou angajament de agromediu, dar trebuie să aplice ,,bifa” pe formularul cererii de plată 2012.

Fermierii care solicită pentru prima dată sprijin în cadrul măsurii de agromediu, vor semna un angajament considerat contract cu APIA, motiv pentru care acesta trebuie să fie semnat în dublu exemplar (o copie fiind destinată fermierului), iar originalul rămâne arhivat pe toată perioada de 5 ani la dosarul fizic al fermierului din primul an de angajament;

Pentru anul 2012 s-au modificat cerinţele de eco-condiţionalitate, drept urmare, conform P.N.D.R., pot solicita în acest an completarea declaraţiei de revizuire a angajamentului pentru masura 212 în derulare, adică pot aplica clauza de revizuire, pâna la data de 11.06.2012 inclusiv;

Fermierii trebuie să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, şi pe care trebuie să respecte GAEC., S.M.R. conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Ministrului Mediului şi Pădurilor şi a Preşedintelei Agenţiei Naţionale Sanitar-Veterinară şi pentru Sănătatea Animalelor nr. 187/2155/42/201, precum şi cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu care trebuie respectate la nivel de fermă;

I.Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II.Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III.Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV.Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha, şi/ sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V.Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% și de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%

B. Cerinţele legale în materie de gestionare (S.M.R.) conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Ministrului Mediului şi Pădurilor şi a Preşedintelei Agenţiei Naţionale Sanitar-Veterinară şi pentru Sănătatea Animalelor nr.187/2155/42/2011:

MEDIU:

SMR 1 Conservarea păsărilor sălbatice

SMR 2 Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase

SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

SMR 4 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi  a speciilor de faună şi floră sălbatică

Condiţii de acordare a plăţii unice pe suprafaţă

a. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

b. să declare toate parcelele agricole; nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni.

c. să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;

d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii;

e. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu si a cerinţelor legale în materie de gestionare (S.M.R.) pe toată exploataţia, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.

f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă (adeverinta)şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;

g. să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;

h. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

i. să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate;

j. să comunice în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.

Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS?

Beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte asemenea.­ Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.

Depunerea cererii unice de plată

Formularele pretipărite sau în alb ale cererilor unice de plată pe suprafaţă şi materialele grafice (hărţile) cu blocurile fizice vor fi disponibile gratuitla Centrelelocale APIA.

Fermierul va primi în februarie  2012, prin poştă sau direct, o Invitaţie scrisă dela APIA, în care este specificată ora, data, persoana, centrul local APIA şi documentele cu care acesta trebuie să se prezinte pentru a completa formularul pretipărit de cerere unică de plată pe suprafaţă ,declaratiile şi ,in cazul in care un functioneaza  aplicatia IPA Online, hartile A3 cu blocurile fizice pe care trebuie sa-si deseneze  parcela/parcelele pe care le utilizează .

Fermierii care au depus cererea de plată anterior vor depune cerere de plată în anul 2012 la acelaşi centru local APIA.

Fermierul care va depune pentru prima dată cererea de plată în 2012 se va prezenta la centrul local pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. În cazul în care fermierul, persoană fizică/juridică, utilizează/deţine parcele agricole, în mai multe localităţi, acesta va depune cererea de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine  majoritatea parcelelor agricole.

Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererea de plată la centrul local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază.

Completarea cererilor unice de plată pe suprafaţă

Completarea formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă se face conform Instrucţiunilor de completare ataşate la cererea de plată pe suprafaţă.

Pentru obţinerea plăţilor directe, fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2011 depun în anul 2012 o cerere de plată pretipărită, care este pusă la dispoziţia acestora gratuit, iar fermierii care nu pot depune cererea in format electronic  datorita nefunctionarii aplicatiei IPA Online vor primi si  materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifică parcelele agricole pe care le utilizează).

Fermierul are obligaţia să declare întreaga/toată suprafaţă agricolă utilizată (parcelele eligibile şi neeligibile) şi să respecte GAEC-urile pe toate parcelele. si a cerinţelor legale în materie de gestionare (S.M.R.) pe toată exploataţia .

Completarea cererii unice de plată în IPA On-line

 1. A.          Fermierii care au completat şi în campania precedentă cerere unică de plată utilizând aplicaţia IPA Online / fermierii care au parcelele digitizate în IPA Online, în campania 2012 realizează electronic operaţiunea de actualizare a digitizării parcelelor şi a declaraţiei de suprafaţă.

Digitizarea parcelelor şi actualizarea declaraţiei de suprafaţă se realizează conform Manualului de utilizare IPA Online.

La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară. In campania 2012, în partea III.1 din cerere (Angajamente şi declaraţii) s-a introdus punctul 16: ,,Declar că la momentul completării declaraţiei de suprafaţă 2012 am avut la dispoziţie suprafeţele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior şi parcelele digitizate aşa cum au rezultat în urma controalelor conform art. 19 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare”.

Fermierii care actualizează / completează electronic declaraţia de suprafaţă realizează electronic şi operaţiunea de digitizare a parcelelor utilizate. Fermierul trebuie să genereze fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.

APIA recomandă însă, ca toate informaţiile introduse online, respectiv cele două fişiere PDF-declaraţia de suprafaţă şi hărţile – să fie salvate şi în calculatorul personal. La solicitarea fermierului, acesta primeşte pe suport magnetic (care îi aparţine) informaţiile de mai sus.

Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau completa şi celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretiparită-I.Date de identificare solicitant/exploataţie, pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului) şi paginile cu angajamente. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie datată, semnată, ştampilată după caz şi înregistrată la APIA în Registratura IACS.

 1. B.         Fermierii care depun în anul 2012 pentru prima dată cererea unică de plată şi doresc utilizarea aplicaţiei IPA Online realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi completare a declaraţiei de suprafaţă.

La centrul APIA fermierul primeşte pentru a completa, semna, data şi ştampila după caz şi celelate pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1-I.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele de solicitare a sprijinului aferent schemei/masurii de sprijin pe suprafata), pagina 4-III.1 Angajamente şi declaraţii, pagina 5-III.2 Angajamente şi declaraţii–Măsuri de agro-mediu, dacă este cazul. Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie datată, semnată, ştampilată după caz şi înregistrată la APIA în Registratura IACS.

Fermierul trebuie să genereze fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.

Termenul de depunere a cererilor de plată

Depunerea fără penalităţi a formularelor cererilor de plată pe suprafaţă, integral şi corect completate se face în perioada 1 martie  – 15 mai 2012 inclusiv în conformitate cu art. 11, alin. 2 si art. 22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.

În conformitate cu art. 22 si art. 23, alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, se pot depune cereri de sprijin pe suprafaţă şi în perioada 16 mai – 11 iunie 2012 inclusiv, dar cu aplicarea penalităţilor de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

Cererile depuse începând cu 12 iunie 2012 sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plată), conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Acestea vor fi primite, dar vor fi înregistrate în baza de date IACS numai cererile pentru care fermierul dovedeşte dreptul de utilizare pentru suprafaţa solicitată care acoperă şi perioada de depunere legală a cererilor.

Cererile pentru care fermierii nu dovedesc dreptul de utilizare pentru suprafaţa solicitată ce acoperă perioada de depunere legală, vor fi primite şi se vor înregistra doar în Registrul manual.

Toţi fermierii care depun la APIA cererea după data de 12 iunie 2012 vor primi pe loc Înştiinţarea (Anexa nr. 9) prin care vor fi informaţi de faptul că cererile lor vor fi considerate inadmisibile pentru oricare din schemele de sprijin accesate în 2012.

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️