Aviz de forţă majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație, documente necesare, tarif

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

AVIZUL privind existența cazurilor de FORȚĂ MAJORĂ și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație potrivit actelor normative în vigoare la 25 martie 2020

Certificatul de Situație de Urgență are ca scop Certificarea la cerere și pe bază de documentație, a afectării activităților operatorilor economici în contextul COVID-19 și se eliberează GRATUIT.

Ordinul privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 AA fost publicat în Monitorul Oficial al României, miercuri, 25 martie.

Cererea pentru eliberarea Certificatului de Situație de Urgență se va completa de solicitant pe http://prevenire.gov.ro/.  Platforma online urmează să fie functională, în acest sens, în cinci zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Certificatele de situație de urgență vor fi emise în două forme:

  1. a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
  2. b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

CSU se solicită în baza unei declarații pe propria răspundere, prin care solicitantul își asumă faptul că toate datele furnizate sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat. Modelul declarației pe propria răspundere va putea fi descărcat de pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791din 24 martie 2020 a fost publicat, ieri, în Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020.

În termen de 5 zile, de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul depunerii solicitărilor și eliberării CSU.

 

Comparație: Aviz de forţă majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență

Avizul De Forță Majoră Și Certificatul De Situație De Urgență 1
Avizul De Forță Majoră Și Certificatul De Situație De Urgență

AVIZUL privind existența cazurilor de FORȚĂ MAJORĂ

Reguli generale de avizare a existenţei cazului de forţă majoră

Cerere – aici

1.   La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ şi Industrie a României, avizează existenţa cazului forţă majoră, în baza art. 28 alin. 2 litera i) din Legea 335/2007, privind camerele de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 16 pct. 12 din Statutul Camerei Naţionale.

2.   Definiţii termeni:

Caz de forţă majoră – un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Aviz de forţă majoră – act constatator, emis în baza legii şi în conformitate cu condiţiile impuse de lege, iar valorificarea juridică a acestuia este la latitudinea solicitantului, în funcţie de întregul areal al împrejurărilor de fapt şi de drept.

3.  Solicitantul, completează Cererea pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră
având ca model formularul anexat.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă un caz de forţă majoră în condiţiile art.1351 Cod civil.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, nefiind aplicabil principiul contradictorialităţii. Documentele depuse în susţinerea Cererii pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:

■       contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;

■       atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;

■      notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;

■      înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;

■      alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;

■      împuternicirea persoanei delegate/copie CI delegate.

■      dovada achitării tarifului în valoare 500 euro plus T.V.A. plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii.

4.    Plata tarifului se poate face la casieria CCIR (program 8-16.30 de Luni – Joi, 8.00-14.00 Vineri) sau prin virament bancar în conturile CCIR anexate.

5.    Documentele se prezintă în original sau în copie certificată. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Doar în cazul în care se constată că documentaţia este conformă şi completă, se analizează existenţa cazului de forţă majoră.

6.   Evenimentul descris în documentaţia depusă se analizează raportat la prevederile art.
1351 Cod Civil precum şi în raport de prevederile contractului încheiat între părţi. Dacă
rezultă fără echivoc existenţa cazului de forţă majoră se eliberează Avizul de existenţă a
cazului de forţă majoră. În cazul în care evenimentul nu se încadrează în prevederile legale
în materia forţei majore sau nu este de competenţa CCIR se eliberează Adresa de respingere
a existenţei cazului de forţă majoră, cu detalierea motivelor pentru care nu se eliberează
Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră. Printre evenimentele generatoare de forţă
majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi
naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente,
grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou.

7. Termenul de soluţionare este de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete şi achitarea tarifului serviciului