Au apărut regulile pentru rectificarea declaraţiilor fiscale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că a fost publicat Ordinul ANAF nr. 144/2012, referitor la Regulile pentru rectificarea declaraţiilor fiscale şi că acesta a intrat în vigoare la data de 3 martie 2012.

Procedura de îndreptare a erorilor se aplică în situaţia în care contribuabilul corectează declaraţiile fiscale prin depunerea la organul fiscal în a cărui rază teritorială işi are domiciliul fiscal, a declaraţiilor fiscale rectificative cu suplimentarea /diminuarea obligaţiei fiscale inițial declarată. Astfel, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează numai pentru suma rezultată după corectare sau modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
După reanalizarea stingerilor şi recalcularea obligaţiilor fiscale accesorii, diferenţele de obligaţii fiscale accesorii se individualizează într-o Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaratii rectificative.
Pentru obligaţiile de plată prevăzute în Decizia de impunere, termenul de plată se calculează în funcţie de data comunicării acestora, astfel dacă decizia de impunere a fost comunicată în intervalul 1 – 15 din lună – termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, iar dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună – termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.