Anunț privind selecția prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație la S.C. TRANSBUS S.A. Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Consiliul Local al Municipiului Fetesti prin intermediul comisiei numită prin dispozitia primarului nr. 685/21.03.2019, la sediul Primăriei Municipiului Fetești organizează – selecția prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație la S.C. TRANSBUS S.A.  Fetești.

Evaluarea și selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011,  ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local al Mun. Fetești aplicabile.

Procedura de evaluare și selecție a candidaților cuprinde două etape:

– Etapa I – selecția dosarelor;

– Etapa II – interviu, pentru candidații declarați „admis ” după etapa I.

Criteriile de selecție sunt:

 1. Îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de participare;
 2. Abilitățile de comunicare;
 3. Motivația candidatului;
 4. Capacitatea managerială evaluată pe baza experienței anterioare și a competențelor specifice.

Condiții de participare:

– cunoașterea limbii române scris și vorbit;

– experiență în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile;

– studii superioare tehnice/economice/juridice/administrative de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

– domiciliul stabil sau rezidența în România;

– capacitatea deplină de exercițiu;

– nu intră sub incidența art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare trebuie să conțină obligatoriu:

 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Cazier judiciar;
 3. Copii după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor);
 4. Copie act identitate;
 5. Copie carnet de muncă / documente doveditoare;
 6. Dovada numirii în calitate de administrator/manager ( unde este cazul );
 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitare;
 8. Declarația pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;
 9. Proiectul unui plan de administrare care să conțină o propunere de strategie de administrare a societății pentru al cărui Consiliu se aplică (maxim 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnică, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011;

Candidații care au ocupat anterior funcția de membru al Consiliului al S.C. TRANSBUS S.A.  Fetești vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deținut. Candidații reprezentantului autorității tutelare vor prezenta documentele originale la solicitarea comisiei numită prin dispoziția primarului nr.685 / 21.03.2019.

Candidaturile și documentele solicitate se vor depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunțului, la sediul Primăriei Municipiului Fetești, aflat în str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, et. I-IV, în plic închis și sigilat.

Candidații vor primi un număr de înregistrare și data depunerii candidaturii. Plicul va avea menționat ”Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. TRANSBUS S.A. Fetești”, precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului. Rezultatul selecției inițiale a dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limitată de depunere a acestora pe site-ul www.primariafetesti.ro . Candidații care vor rămâne pe lista scurtă vor fi anuntați individual să depună o declarație de intenție, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Candidații declarați admiși la etapa inițială de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora și locul desfășurării interviului urmând să fie anunțate telefonic.

Serviciul Strategie, Dezvoltare, Ing.Luminița ILIE | Întocmit, Comp.Monitorizare Servicii Publice, Marilena SOARE