Anunț privind selecția prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație la S.C. DRUMURI MUNICIPALE SRL Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Consiliul Local al Mun. Fetesti prin intermediul comisiei numita prin dispozitia primarului nr. 686/28.03.2018, la sediul Primariei Municipiului Fetesti organizeaza – selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. Fetesti.

Evaluarea si selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a inteprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 si in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011,  ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararilor Consiliului Local al Mun. Fetesti aplicabile.

Procedura de evaluare si selectie a candidatilor cuprinde doua etape :

– Etapa I – selectia dosarelor;

– Etapa II – interviu, pentru candidatii declarati ” admis ” dupa etapa I.

Criteriile de selectie sunt :

 1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
 2. Abilitatile de comunicare;
 3. Motivatia candidatului;
 4. Capacitatea manageriala evaluata pe baza experientei anterioare si a competentelor specifice .

Conditii de participare :

– cunoasterea limbii romane scris si vorbit;

– experienta in administrarea/managementului unor intreprinderi publice profitabile sau a unor societati comerciale profitabile;

– studii superioare tehnice/economice/juridice/administratiei de lunga durata absolvite cu diploma;

– domiciliul stabil sau rezidenta in Romania;

– capacitatea deplina de exercitiu;

– nu intra sub incidenta art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Dosarul de participare trebuie sa contina obligatoriu :

 1. Curriculum Vitae ( model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Cazier judiciar;
 3. Copii legalizate dupa acte de studii ( pentru cei care au finalizat studiile in strainatate este necesara dovada echivalarii studiilor eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor);
 4. Copie act identitate;
 5. Copie carnet de munca/ documente doveditoare;
 6. Dovada numirii in calitate de administrator/manager ( unde este cazul );
 7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitare;
 8. Declaratia – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala;
 9. Proiectul unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie de administrare a societatii pentru al carui Consiliu se aplica ( maxim 2 pagini ). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 109/2011;
 10. Scrisoarea de recomandare si nominalizare a doua persoane pentru referinte suplimentare.

Candidatii care au ocupat anterior functia de membru al Consiliului al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. Fetesti vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului detinut. Candidatii reprezentantului autoritatii tutelare vor prezenta documentele originale la solicitarea comisiei numita prin dispozitia primarului nr.686 / 28.03.2018.

Candidaturile si documentele solicitate se vor depune in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, aflat in str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, et. I-IV, in plic inchis si sigilat.

Candidatii vor primi un numar de inregistrare si data depunerii candidaturii. Plicul va avea mentionat ” Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. Fetesti ”, precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului. Rezultatul selectiei initiale a dosarelor se va publica in termen de 5 zile lucratoare de la data limitata de depunere a acestora pe site-ul www.primariafetesti.ro Candidatii care vor ramane pe lista scurta vor fi anuntati individual sa depuna o declaratie de intentie, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Candidatii declarati admisi la etapa initiala de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate telefonic.

Directia Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte, Ing.Felicia BORDUSANU

Intocmit, Comp. Monitorizare Servicii Publice Marilena SOARE