comenzi la domiciliu cliseru.ro

ANUNȚ – În atenția membrilor C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA    

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
01/09/2020 | Locale Ialomita

Consiliul Director al C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA I.F.N., cu sediul în Slobozia, str. Al. Odobescu, bl.9/48, sc C, ap 1 , județul Ialomița, luând act de apariția unor mesaje tendențios negative și nefondate privitoare la activitatea casei, înțelegem să formulăm următoarele precizări:

– activitatea și funcționarea casei noastre sunt guvernate de prevederile Legii nr. 122 / 1996 – privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora cat, O.G.nr. 26 / 2000 – privind asociațiile și fundațiile și Statutul propriu;

– art. 1 din Legea nr. 122 / 1996 –  ’’Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor. …’’

– at. 1, ind. 1, alin. 1 din Legea nr. 122 / 1996 – ’’ Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare’’.

– astfel, C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA este constituită ca asociație, este membră a U.N.C.A.R.S.R., respectă în totalitate normele și reglementările instituite la nivel național;

– fiind asociație, activitatea noastră se derulează în circuit închis, numai membrilor, aceștia aderând în prealabil la statutul casei, prin semnarea Cererii de adeziune;

Conform art. 1. din Statut – ’’C.A.R este asociație fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimțământ al membrilor în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor săi.’’

Pentru desfășurarea activității, respectiv îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată, casa dispune de următoarele resurse financiare:

Art.30.1. Capitalul propriu al Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA  este format din:

  1. capitalul iniţial constituit din aportul social al membrilor fondatori şi se completează prin depunerea aportului de către fiecare membru la înscriere;
  2. rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale efectuate conform prevederilor legale;
  3. rezerve statutare, constituite pe seama excedentului realizat la încheierea exerciţiului financiar şi care sunt destinate acoperirii eventualelor pierderi din activitate;
  4. rezerve de risc, constituite pe seama excedentului realizat la încheierea exerciţiului financiar şi sunt destinate acoperirii riscurilor de împrumut;
  5. alte rezerve.

În activitatea sa, conform regulilor impuse de statutul propriu, C.A.R. trebuie să mențină o lichiditate de max. 10% din totalul fondurilor sociale, care se poate constitui din: numerar în casierie, disponibil în conturile curente, depozite constituite la bănci, depuneri la fondul de lichiditate al uniunii județene.

Diferența de 90 % este folosită de C.A.R. în activitatea curentă, respectiv acordarea de împrumuturi către membri. Menționăm că dobânda încasată la împrumuturile acordate se reîntoarce la fondul social al membrilor, după acoperirea cheltuielilor de funcționare.

După cum cunoasteți, de la înfiintare până la zi C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA  a desfășurat o activitate de anvergură (numărul de membrii fiind unul semnificativ -5.600), caracterizată prin profesionalism, discreție, cumpătare și continuitate. În toată perioada de funcționare excedentul anual realizat a permis repartizarea către membri a unor beneficii al căror nivel s-a situat peste indicele de inflație anual stabilit de I.N.S., repartizare efectuată la începutul fiecărui an calendaristic.

În anul 2019, CAR INVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA  a realizat un excedent în valoare de 11.315.082 lei, repartizat membrilor la data de 31.12.2019.

În anul 2020 și activitatea casei a fost influențată de apariția crizei COVID-19, efectele fiind concretizate prin:

– solicitarea unor beneficiari de împrumut (membri C.A.R.) de amânare a termenelor de restituire a ratelor de împrumut prin invocarea apariției O.U.G. nr. 37 / 2020 – privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Menționăm că deși ordonanța de mai sus nu se aplică activității caselor de ajutor reciproc, ci numai I.F.N.-urilor înscrise în Registrele General și Special ale B.N.R., apariția acesteia a creat totuși o stare incertă în rândul membrilor care beneficiază de contracte de împrumut, parte din aceștia fie solicitând amânarea plății ratelor, fie întârziind la plata ratelor;

–  imposibilitatea continuării executării silite a împrumutaților așa-zis ’’rău-platnici’’, parte din executările silite fiind suspendate de drept, ca efect al modificării legislației în domeniu pe timpul stării de urgență;

– starea de panică și incertitudine creată în rândul populației, care a condus la înregistrarea de către casă a unui număr mare de cereri de retragere a fondului social deținut.

Față de cererile de retragere a fondurilor sociale înregistrate, menționăm că valoarea acestora a depășit cu mult nivelul de lichiditate menținut de casă în situații normale de activitate (10% din fondurile sociale), fapt care a condus la eșalonarea plăților și crearea de către casă a unui echilibru între activitatea curentă și onorarea cererilor de retragere.

Astfel fiind, în acord cu prevederile statutare, Consiliul Director al C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA a hotărât eșalonarea plăților fondurilor sociale în funcție de încasările efectuate, valoarea fondului social și împrumuturilor acordate pentru continuarea activității.

Menționăm că o parte semnificativă din cererile de retragere au fost deja onorate, diferența urmând a fi achitată în perioada următoare, conform celor prezentate mai sus.

În concluzie, înștiințăm membri casei că activitatea C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA  se desfășoară în regim normal de lucru, însă cu măsurile impuse de apariția pandemiei COVID-19.

 Totodată, aducem la cunoștința persoanelor care promovează știri false și nefundamentate despre activitatea casei că astfel de mesaje ne crează prejudicii de imagine, motiv pentru care le rugăm să stopeze astfel de manifestări, în caz contrar urmând a ne adresa instanțelor de judecată competente teritorial și material. 

CONSILIUL DIRECTOR AL CAR ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA