Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Feteşti

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Anunţ de participare Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Feteşti pentru acrivitati nonprofit de interes general pentru anul 2019, pentru domeniile Culte Religioase si Asistenta Sociala

Autoritatea finanţatoare Municipiul Feteşti, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi, nr.595, M.CF3, sc.A, et.1-4, jud. Ialomiţa, Cod Fiscal 4365077, tel. 0243-364410, fax 0243-361206, e-mail contact(a),primariafetesti.ro. în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2019, pentru domeniile: Culte Religioase si Asistenta Sociala.

Suma alocată pentru anul 2019 este 60.000 lei, aprobată conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr.60/16.05.2019, astfel: Domeniul Culte Religioase 40.000 lei, Domeniul Asistenta Sociala 20.000 lei.

Documentaţiile de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Metodologia Generală şi Ghidurile Solicitanţilor aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate conform HCL nr. 67/09.05.2017 se găsesc pe site-ul instituţiei http://www.primariafetesti.ro/, secţiunea Finanţări Nerambursabile sau prin intermediul persoanelor desemnate pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 .

Având in vedere :

–   aprobarea Programului anual   al   finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2019 conform H.C.L. nr.60/16.05.2019;

aprobarea domeniilor de finanţare : culte religioase si asistenta sociala precum si prevederile Cap.III punct 9 alin.l din Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finanţare neramburabila potrivit Legii nr.350/2005, aprobata prin HCL Feteşti nr.67/09.05.2017 : „Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi 24 iunie 2019 ora 16, la Registratura Municipiului Feteşti, din str. Călăraşi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4, jud. Ialomiţa.

Perioada de depunere a proiectelor este 23.05.2019 – 24.06.2019 ora 16,00.

Selecţia si evaluarea proiectelor depuse va fi făcuta de către comisiile de evaluare pentru

fiecare domeniu de finanţare, in perioada 25.06.2019 orele 09,00 – 27.06.2019 orele 16,00.

Se va acorda un termen de 3 zile lucratoare de la data publicării listei câştigătorilor pentru formularea de contestaţii. Acestea se soluţionează in termen de 3 zile de la data limita de depunere a contestaţiilor, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Aplicanţii vor depune cererile de finanţare pentru domeniile culte religioase si asistenta sociala, conform cu Ghidurile Solicitanţilor şi Metodologia Generală.

Criteriile in baza cărora vor fi atribuite contractele de finanţare nerambursabila sunt: relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea pârtilor, durabilitate si sustenabilitate.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Feteşti.

Prezentul anunţ a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr.81/23.05.2019 Partea a Vl-a.