Anunț al Primăriei Fetești privind achiziția publică a 42 de PC-uri

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, e-mail: [email protected] , in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza un numar de 42 de PC – uri, conform cerintelor din caietul de sarcini al achizitiei.

1.Valoarea estimata a achizitiei: 119.500 lei fara TVA
2.COD CPV : 30213300-8 – „Computer de birou”
3.Sursa de finantare: bugetul local
4.Documentul justificativ: incheierea unui contract de achizitie publica
5.Durata contractului: 30 de zile

6.Mod prezentare oferta. Oferta va cuprinde:
– DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
– DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. prevederile 165 din Legea 98/2016
– DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederileart. 167 din Legea 98/2016
– DECLARAŢIE privind conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice)
– DECLARATIE privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de muncă
– DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ( daca este cazul )
– ACORD DE SUBCONTRACTARE ( daca este cazul)
– copie Certificat de Inregistrare
– propunerea tehnica
– propunerea financiara, ce cuprinde: formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

7.Termenul limita de transmitere a ofertelor: 10.12.2019, ora 10.00 , la Compartiment Registratura din cadrul autoritatii contractante, situat in mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF 3, sc. A, et.2 . Ofertele vor fi transmise in plic inchis pana la data si ora-limita de depunere a acestora.
Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform cerintelor din caietul de sarcini al achizitiei.
Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt .
Data-limita pentru solicitarea de clarificari : 04.12.2019. Solicitarile de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-mail : [email protected] Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici interesati pana la data de 06.12.2019. Raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul www.primariafetesti.ro.
Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
Sorin GAFITOI