comenzi la domiciliu cliseru.ro

Amnistie fiscală pentru pensionarii care au primit sume necuvenite de la stat, din vina funcționarilor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/10/2014 | Locale Ialomita

Sumele recuperate de la pensionari din 2011 și până la 1 octombrie 2014 vor fi restituite eșalonat, în 5 ani

pensionari

Casa Județeană de Pensii a prezentat recent, în cadrul Colegiului Prefectural, o situație privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii sau din sistemul de asigurări sociale a agricultorilor către bugetul de stat, conform noilor prevederi legale. Potrivit CJPAS Ialomița, în anul 2014 au fost emise câteva acte normative care au modificat și completat prevederile anterioare referitoare la sistemul public de pensii din România.

Mai precis, Legea nr. 125 din 23 septembrie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, Legea nr. 120 din 18 iulie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite ale pensionarilor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat și Legea nr. 123 /2014 pentru modificarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, prin care se stabilesc noile cote ale contribuţiei de asigurări sociale (reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale de la 31,3% la 26,3%).

Referitor la prevederile Legii nr. 125/ 23.09.2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidența sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv 1 octombrie 2014, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari și indemnizaţie pentru însoțitor, NU SE RECUPEREAZĂ. Sumele cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari și indemnizaţie pentru însoțitor provenite din debite și RECUPERATE de la pensionari începând cu data de 01.01.2011 și până la data de 01.10.2014, SE RESTITUIE EŞALONAT, pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 01.01.2015 prin plăţi anuale egale.

RESTITUIREA se realizează pe baza cererilor depuse de către pensionari la casa judeţeană de pensii. NEDEPUNEREA cererii de restituire atrage NERESTITUIREA SUMELOR. Sumele ce urmează a fi restituite pensionarilor nu se actualizează cu indicele de inflaţie și nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz.

Pentru a înțelege mai bine natura debitelor scutite, sau care fac obiectul restituirilor, vom enumera motivele stabilirii debitelor în sarcina pensionarilor care au ca și cauză culpa acestora și care NU SE VOR RESTITUI.

Astfel, folosirea, de către pensionari, a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare, ulterior infirmate de către emitent, folosirea unui carnet de muncă în care sunt înscrise date neconforme realităţii, respectiv date care au suferit modificări necertificate conform prevederilor legale în vigoare, cu privire la: datele personale, stagiul de cotizare, veniturile asigurate; folosirea unor acte de identitate sau a unor documente de stare civilă care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii, folosirea unor decizii medicale asupra capacităţii de muncă, constatate ulterior a fi fost eliberate, fără a fi susţinute de documentele medicale prevăzute de legislaţia în vigoare, sau emise fără respectarea criteriilor și normelor pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate, utilizarea unor certificate de încadrare în grad de handicap, constatate ulterior că au fost eliberate fără temei legal, sau emise fără respectarea criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, încasarea, de către aceeaşi persoană, cu încălcarea prevederilor legale, a două drepturi de acelaşi tip, obţinute ca urmare a depunerii a două solicitări sau a nedeclarării tuturor drepturilor de care beneficiază, efectuarea, cu nerespectarea prevederilor legale, a cumulului pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, după caz, cu venituri din activităţi independente și multe astfel de situații.

Referitor la scutirea de la plată a debitelor, în vederea aplicării în termen a prevederilor Legii nr. 125 / 2014, Casa Judeţeană de Pensii a avut inventariate toate debitele stabilite pentru pensionari, nominal, pe bugete, cauze, valoare, rată lunară, solduri la zi etc., au fost stabilite persoanele care vor fi scutite, emițându-se decizii în acest sens și transmise pensionarilor vizaţi, precum și operarea acestora așa încât în luna noiembrie prevederile Legii nr. 125 / 2014 să fie aplicate unei categorii de beneficiari.

Potrivit reprezentanților Casei de Pensii Ialomița, debitul inițial stabilit pe legea 125 a fost în sumă totală de 215.952 lei, suma scutită de la plată fiind de 131.793 lei, iar suma rămasă de restituit fiind de 84.159 lei, pentru 40 de persoane. De asemenea, pentru Legea 120/2014, debitul stabilit inițial a fost de 12.479 lei, suma scutită a fost de 3.431 lei, suma restituită fiind de 535 lei.

Referitor la restituirea sumelor reprezentând debite recuperate până la data de 01.10.2014, restituirea se face la cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoțitor, depusă la casa de pensii competentă în a cărei evidență se află titularul dreptului, respectiv al tutorelui, a curatorului, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, a mandatarului. Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectuează în perioada 01.01.2015 -31.12.2019, în cinci tranșe anuale egale.

Pentru restituirea sumelor se depune o singură cerere, până cel mai târziu la data de 01.10.2019. Nedepunerea cererii până la această dată atrage nerestituirea sumelor.

În concluzie, trebuie menţionat faptul că scutirea de la plată a debitelor, precum și restituirea acestora, se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constituirii existenței debitelor.