A N U N Ț DE LICITAȚIE concesiune teren pentru construire de locuințe, Zona Vest și Zona Liliacului (str. Mărculești și str. Viorelelor) Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

1. Informatii generale privind concedentul:

Primăria Municipiului Fetești cu sediul în Fetești, str. Călărași, nr. 595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomița, cod fiscal 436577, cont nr. RO14TREZ39221300205XXXXX,  deschis la Trezoreria Fetești, telefon 0243364410.

             2. Informații generale privind obiectul concesiunii:

a. Procedura aplicată pentru atribuirea  contractului de concesiune:  licitație

b. Tipul contractului pentru care se solicită oferte: contract de concesiune teren pentru construire de locuințe  Zona.Vest și Zona Liliacului (str. Mărculesti și str. Viorelelor).

c. Suprafață teren: 243 mp. (un lot), situat în municipiul Fetești, județul Ialomița, zona Vest    (str. Mărculești) și 1200mp. (4 loturi de 300mp.), situate în municipiul Fetești, județul Ialomița, zona Liliacului (str. Viorelelor)

d. Durata sau termenul de concesiune este de 25 ani,

3. Informații privind documentația de atribuire:

a. Relații privind licitația, documentația de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obține de la Primăria municipiului Fetești, camera 6, începând cu data de  10.01.2013.

b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:

– certificat de urbanism                  7,00 lei

– caiet de sarcini                         100,00 lei

– taxa de participare                    200,00 lei

-garantia de participare               450,00 lei

c. prețul minim de pornire a licitației: 0,62lei/mp/an pentru locuințe

d. data limită pentru obținerea documentației: 25.01.2013, ora  12.

           4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.01.2013, ora 14.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria municipiului Fetești, str. Călărași, nr.595, bl.CF3, sc. A, et.II-IV, jud. Ialomița, camera 1 – Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

           5. Data și locul la care se desfășoară ședința publică de deschidere a ofertelor:

29.01.2013, ora  11,  Primăria municipiului Fetești, sala de ședințe.

           6. Denumirea, adresa, nr. de telefon al instanței competente în soluționarea litigiilor apărute:

Tribunalul Ialomița, Secția de contencios administrativ, B-dul Cosminului, nr. 12, cod poștal 920064, telefon 0243218515.

           7. Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate:  08.01.2013.        

PRIMAR, Gheorghe Catrinoiu