27 mai 2013 – ultimul termen pentru depunerea declarației 200 – contribuabili persoane fizice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabililor  persoane fizice, care au obţinut venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfaşurată într-o forma de organizare cu personalitate juridică), cedarea folosinţei bunurilor mobile şi/sau imobile, închirieri şi arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real, transferul titlurilor de valoare (altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise) şi operaţiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract că au obligaţia completării şi depunerii formularului 200, până la data de 27 mai 2013, inclusiv.

Declaraţia 200 se va depune: la administraţia fiscala în a cărei raza teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal;  transmisa prin posta, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili sau prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia.

Formularele pot fi obţinute gratuit de la sediile administraţiilor fiscale, sau se poate descărca de pe pagina de internet a A.N.A.F./ secţiunea Declaraţii electronice/ Persoane fizice/ Descărcare declaraţii PF – în cazul depunerii declaraţiilor online.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei de venit  persoanele fizice care au realizat doar venituri din salarii sau au obţinut venituri asimilate salariilor. De asemenea, nu se depune formularul 200 pentru banii obţinuţi din investiţii (altele decât cele menţionate anterior), premii şi venituri din jocuri de noroc, pensii sau activităţi agricole a căror impunere este finală.

Nedepunerea în  termen a acestei declaraţii se sancţionează contravenţional, conform Codului de Procedură Fiscală cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 de lei.